Mimoriadna situácia KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane

Mimoriadna situácia

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Školský klub

Oznamy školského klubu pre rodičov

Dokumenty na stiahnutie

Školský klub detí je súčasťou Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga.

V ŠKD je činnosť riadená podľa Výchovného programu ŠKD v rámci jednotlivých tematických oblastí zameraných na prípravu na vyučovanie a oddychovú a relaxačnú činnosť.

ŠKD navštevujú deti od 1. – 4. ročníka (v prípade voľného miesta aj 5. ročníka) základnej školy. Skladá sa z dvoch heterogénnych oddelení. Deti prijímame v prípade potreby a voľnej kapacity počas celého roka.

V ŠKD je poldenná forma výchovy a vzdelávania. Dochádzka dieťaťa je pravidelná alebo nepravidelná (podľa požiadaviek rodičov), počas plnenia povinnej školskej dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy.


Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave detí na život v duchu kresťanskej lásky, porozumenia, vzájomnej úcty, spravodlivosti a ochoty pomôcť jeden druhému. Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie, a rovnako aj za svoje konanie. Ďalej sa podieľame aj na aktívnom využívaní voľného času a tým zmysluplnému i všestrannému rozvoju osobnosti.

Sme prostredím pre detský úsmev a radosť. Deti sa tu zapájajú do rôznych výtvarných súťaži, spolupracujeme s CVČ, s Komunitným centrom Sinaj- OZ V.I.A.C, s Mestskou knižnicou a navštevujeme aj Dom Charitas Sv. Františka z Assisi.
ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin, denne od 6:30 – 7:30 hod. a následne od 11:00 – 16:00 hod.

Náš klub je teda nielen vhodným miestom pre deti na relaxáciu po vyučovaní, ale aj priestorom pre kreatívne a oddychové činnosti.

Mesto Trstená  s účinnosťou od 01.01.2020 určilo Všeobecne záväzným nariadením č.13/2019 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s výchovno -vzdelávacou činnosťou školského klubu. V nadväznosti na uvedenú zmenu určujem Rozhodnutím riaditeľa školy č. 1/01/2020 poplatok od 1. januára 2020 v Školskom klube pri Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga vo výške 10 €ur na 1 žiaka.

PhDr. Mgr. Eva Ragalová riaditeľka školy

  1. Prevádzka školského klubu je denne po vyučovaní od 11.15 hod. do 16.00 hod.
  2. Dieťa je prijaté do klubu na základe žiadosti rodičov. Rodič dostane od riaditeľky školy rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do školského klubu.
  3. Dieťa odchádza z klubu s rodičom, súrodencom alebo sám a to vtedy, ak si to výslovne žiada rodič. Svoju žiadosť potvrdí podpisom.
  4. Odchody zo školského klubu na krúžky si zabezpečí rodič a berie za dieťa zodpovednosť.
  5. Počas pobytu v školskom klube je za dieťa zodpovedná prítomná učiteľka, alebo vychovávateľka.
  6. Zo školského klubu nemôže dieťa svojvoľne odísť.
  7. Poplatok za klub je 10 na mesiac. Platiť sa môže mesačne, polročne alebo naraz.
  8. Odhlásiť z obedu musíte dieťa deň vopred. Ak dieťa náhle ochorie, z obedov odhlási rodič svoje dieťa najneskôr v ten deň ráno do 7.00 hod. na t.č.  5392 069 - školská jedáleň

Telefonický kontak na ŠKD: 0910 316 618

Úhrada za školský klub detí sa platí prevodom z účtu rodiča na účet školy každý mesiac, alebo naraz za polrok, či celý rok.

Číslo účtu: SK70 0200 0000 0000 1273 3332

Suma na mesiac: 10 €

Suma na polrok: 50 €

Suma na celý rok: 100 €

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 201314

Do textu pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko dieťaťa ŠKD

Materská škola

Dokumenty - povinné zverejňovanie

Školský vzdelávací plán MŠ

Školský poriadok MŠ

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  2019/2020

Kontaktné telefónne čísla:

MŠ pri Oravici: 0911 205 681 (1. a 2. trieda)

MŠ námestie: 0911 205 493 (3. až 5. trieda)

Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Alžbeta Kuličová (s. Pavlína), email:  cms(at)zsdilong.sk

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga  Hviezdoslavova 823/ 7, 02801  Trstená

Cirkevná materská škola v Trstenej bola zriadená 01. 09. 2014 ako dvojtriedna materská škola. Dňa: 02.09. 2014 ju pri otvorení posvätil otec vikár  Anton Tirol. Zriaďovateľom je Biskupský úrad v Spišskom Podhradí. V školskom roku 2014/2015 bolo  zapísaných 33 detí. V školskom roku 2015/16 sa cirkevná materská škola zlúčila so Základnou školou Rudolfa Dilonga pod názvom Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga. Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o cirkevnú materskú školu sme v školskom roku 2016/2017 otvorili elokovanú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. V školskom roku 2017/2018 sme opäť zriadili a otvorili druhú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. Po rekonštrukcii priestorov a ďalšieho záujmu rodičov o MŠ sme v školskom roku 2019/2020 otvorili už tretiu triedu na elokovanom pracovisku na Námestí M. R. Štefánika. V súčasnej dobe máme  spolu 5 tried. Materská škola  je v prevádzke od 6.30 hod do 17.00 hod. Do MŠ sa prijímajú deti už od 2 rokov. V škole, kde prevláda dôvera, vzájomná pomoc a spolupráca kvalifikovaných učiteliek, logopédky, špeciálnej pedagogičky, kvalifikovanej učiteľky anglického jazyka a asistentky. Denné činnosti sa snažíme usporiadať tak, aby sa stal život detí v MŠ radostný, zaujímavý a príťažlivý.

Čo ponúkame:

- výchovno-vzdelávací proces v duchu Kristovej lásky, pokoja, porozumenia a odpustenia

- adaptačný pobyt rodiča s dieťaťom pred nástupom do MŠ

- dennú pestrú činnosť v súlade so Školským vzdelávacím programom

-  výuku anglického jazyka u predškolákov i mladších detí

- pre 5 -6 ročné deti folklórny tanec každý nepárny týždeň v utorok o 15.30 hod.

- katechézy Dobrého Pastiera a sv. omše

- tvorivé dielne s rodičmi v triedach

- dramatizáciu rozprávok a moderné tance

-  logopedickú starostlivosť pod vedením odborníka

- pravidelný pobyt vonku

- moderne a vkusne zariadený interiér MŠ

- rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov

- účasť na rôznych kultúrnych podujatiach;

Pri nástupe detí do materskej školy treba priniesť:

- prezuvky, pyžamko a  náhradné oblečenie, prípadne plienky ak ešte používa  (uložené v osobnej skrinke);

Ako ľahšie zvládnuť škôlku v prvých mesiacoch.

Dať dieťaťu pocítiť istotu – hoci nepozná čas, je dobré prichádzať pre neho do škôlky v tú istú hodinu.

Dať dieťaťu silu – neprenášať naň vlastnú neistotu z novej situácie, nebyť prehnane ľútostivý napr. pri dlhom lúčení.

Poskytnúť dieťaťu oporu – dohodnúť sa, čo budete robiť, keď sa dieťa vráti domov, pomáha aj malá obľúbená hračka z domu, obrázok  a podobne.

Venovať mu dostatok pozornosti a času - dieťa potrebuje cítiť záujem rodiča - pýtať sa doma na nové zážitky z MŠ, hry, kamarátov a podobne.

Úhrada poplatkov  za 1 mesiac

Za celodenný pobyt dieťaťa v MŠ:

Dieťa do 3 rokov: 60 €

Dieťa od 3 rokov: 15 €

Dieťa, ktoré má rok pred nástupom do školy (predškolák) neplatí za pobyt v  MŠ.

Celodenná strava: desiata, obed, olovrant  = 1,72 €. Tento príspevok sa uhrádza  mesiac vopred do 15. dňa na bankový účet Školskej jedálne bankovým prevodom.

Č. účtu:  IBAN  SK46 0200 0000 0000 3823 9332

Variabilný symbol:  19

Konštantný symbol:  0308

Do poznámky: meno + priezvisko dieťaťa

Suma: 34,40 € na 1 mesiac.

Dieťa, ktoré má rok pred nástupom do školy: predškolák má nárok na dotáciu na stravu.

Vzniknuté preplatky z bežného mesiaca  prechádzajú do nasledujúceho mesiaca. Stravu si  odhlasuje rodič deň vopred, alebo v ten deň do 7:00 hod. ráno na tel. čísle : 043 5392 069,  0911 205 648.

„Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“

skolka modernizacia

Kód projektu /ITMS2014+/: NFP302020L072

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

  1. KÓD výzvy IROP-PO2-SC221 -2016-10

Názov projektu:  „Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie

v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“so špecifickým cieľom: Predškolská výchova- zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v MŠ, zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania.

Cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl v meste Trstená s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Projekt bude realizovaný v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu kapacity materskej školy o 15 detí; celková kapacita materskej školy bude 69 detí.

Realizáciou projektu bude podporená 1 materská škola, budú renovované 2 verejné budovy s podlahovou plochou 519 m2, podporený bude 1 areál materskej školy a 1 materská podporená materiálno – technickým vybavením. Uvedené ukazovatele budú dosiahnuté realizáciou troch typov aktivít oprávnených v rámci výzvy, a to b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň a e. obstaranie materiálno – technického vybavenia materských škôl

Ciele:

Projekt odstráni identifikované problémy realizáciou troch hlavných aktivít:

-       Rekonštrukcia priestorov materskej školy (1),

-       Úprava areálu materskej školy (2) a

-       Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy (3).

Ciele projektu a programu budú napĺňané aj realizáciou podporných aktivít:

-       Informovanosť a komunikácia (4) a

-       Riadenie projektu (5).

Výsledkom projektu bude

-       rozšírená kapacita materskej školy a tak vytvorené podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 roku veku v meste Trstená a okolí,

-       materská škola s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania,

-       zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov detí umiestnených v materských školách v Trstenej a okolí,

-       zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 3 do 5 rokov v meste Trstená a okolí, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem,

rozširovanie predškolskej výchovy v meste Trstená vo veku od 3 do 5 rokov.

Viac na stránke zriaďovateľa. 

 Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)

 235 202,16 € 

 Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR)

 223 442,06 €

 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)

   11 760,10 €

Rekonštrukcia telocvične, náraďovne a sociálnych zariadení

Poskytovateľ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu v rámci dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 poskytol v roku 2018 prijímateľovi (zriaďovateľ školy) Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, finančnú dotáciu vo výške 116 106,39 (vrátane DPH) na kapitálové výdavky.

Účel, na ktorý sa dotácia poskytuje: Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená na elokovanom pracovisku v budove na Námestí M. R. Štefánika 27 (súp. č. 438), kde sa nachádza telocvičňa.

Cieľom dotácie na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga je:

  1. 1. REKONŠTRUKCIA CVIČEBNÉHO PRIESTORU VRÁTANE NÁRAĎOVNE:

- opraviť vnútorné omietky stien a stropov;

-  založiť nový drevený obklad po obvode stien, ktorý nebude zadržiavať teplo a zároveň spĺňať bezpečnostné kritéria pre telocvične;

- osadiť novú vlysovú podlahu s celkovou povrchovou telocvičnou úpravou a s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

- v náraďovni opraviť omietky stien a stropov;

- vymeniť staré vykurovacie telesá za nové;

- vymaľovať všetky zrekonštruované priestory telocvične a náraďovne;

2.  REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ,   ZDRAVOTECHNIKY a INŽINIERSKYCH SIETÍ :

-     odstránenie starých obkladov, vybúranie starej podlahy, odstránenie starých omietok;

-     nové omietky, nové podlahy, nové obklady stien, nové dvere;

-     nové zariaďovacie predmety – zdravotechnika;

-     výmena vykurovacích telies;

-     výmena elektroinštalácie;

-     vymaľovanie priestorov;

Súčasťou rekonštrukcie sociálnych zariadení je obnova nefunkčných umyvární a spŕch:

-     Odstránenie starých obkladov, vybúranie starej podlahy, odstránenie starých omietok;

-     Nové omietky, nové podlahy, nové obklady stien, nové dvere;

-     Nové zariaďovacie predmety – zdravotechnika;

-     Výmena vykurovacích telies;

-     Výmena elektroinštalácie;

-     Vymaľovanie priestorov;

-     Nová kanalizačná prípojka;

Parcely registra na ktorých má byť projekt realizovaný: Evidované na katastrálnej mape v k. ú. Trstená, parcela registra „C“ č. 557/1 na katastrálnej mape v k.ú. Trstená, zapísaná na LV č. 2623 o výmere 1079 m2 a parcela registra „C“ č. 14254/38 evidovaná na katastrálnej mape v k.ú. Trstená, zapísaná na LV č. 2623 o výmere 124 m2.

Stavby, na ktorých ma byť projekt realizovaný: Elokované pracovisko- Budova ZŠ s MŠ R. Dilonga na Námestí M. R. Štefánika 27 súp. č. 438 na pozemku C-KN parc.č. 557/1 v k.ú. Trstená zapísaná na LV č. 2623.

Zverejnená zmluva

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

projekt ucebne

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Princíp trvalej udržateľnosti: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Špecifický cieľ: Projekt bude realizovaný v meste Trstená, v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, v hlavnej budove.

Súčasťou projektu je:

-          obstaranie technického vybavenia IKT učebne

-          obstaranie technického vybavenia jazykových učební

-          obstaranie odbornej učebne zameranej na fyziku

-          obstaranie odbornej učebne zameranej na biológiu/chémiu

-          obstaranie odbornej polytechnickej učebne

-          obstaranie vybavenia školskej knižnice

Znamená to lepšie prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie možností umiestnenia mladých ľudí na trhu práce a vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávanie.

V praxi to znamená aj nákup nových IKT pomôcok do PC učebne - (notebooky/tablety), interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady, multifunkčná tlačiareň, wifi.

Pre jazykovú učebňu sa vytvorí nová klientska stanica vrátane základného príslušenstva – monitor, klávesnica, myš pre 16 žiakov. Pôjde o digitálne jazykové laboratórium so softvérom, elektronickou jednotkou na prenos a konverziu signálu, zakúpi sa zariadenie na prenos zvuku, nové slúchadlá a komunikačné zariadenie.

Pre učebňu fyziky, chémie a biológie sa vytvoria nové pracoviská pre  žiaka i učiteľa s novým školským zariadením.

Obstaranie polytechnickej odbornej učebne spočíva vo vytvorení úplne novej odbornej učebne pre výučbu predmetu technika na škole. Učebňa bude vytvorená  v súčasnej učebni na III. nadzemnom podlaží budovy školy. Zriadi sa pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička, kontajner a mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom,  mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom,  mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom. Zakúpia sa nové kovové skrine na odkladanie náradia.

Obnoví sa aj školská knižnica – zakúpia sa počítače pre školského knihovníka a pre používateľov knižnice a hlavne sa obnoví  knižničný  fond a  knihovnícke regály.

Súčasťou budú nevyhnutné stavebno-technické úpravy, ktorých výsledkom budú adekvátne priestory.

Viac na stránke zriaďovateľa.