Mimoriadna situácia KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane

Mimoriadna situácia

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Školský časopis srdce

Školský rok 2020-2021

Srdce 1

Program na hodnotenie Telesnej a výchovy

V rámci našej školy sme vytvorili program na hodnotenie Telesnej a športovej výchovy na druhom stupni, ktorý bude slúžiť žiakom našej školy na to, aby mali prehľad o svojich výkonoch a predbežnom hodnotení v predmete Telesná a športová výchova. Žiaci a aj ich rodičia budú mať možnosť neustále sledovať systém hodnotenia v jednotlivých ročníkoch.

Program si môžete stiahnuť.

Návod na inštaláciu.
1.    Stiahnuť súbor Telesná Výchova
2.    Rozbaliť stiahnutý súbor (programom WinRAR)
3.    V rozbalenom priečinku sa nachádza súbor TV.exe, ktorý ma farebnú ikonku
4.    Program spustime dvojklikom myši na súbor TV
5.    Pre plnohodnotne používanie programu budete poučení Mgr. Ľubomírom Rehákom

Ak by ste nemali v PC program WinRAR, môžete si ho zadarmo stiahnuť.

Duchovné aktivity

 • Duchovné cvičenia pre zamestnancov
  Pedagógovia i ostatní zamestnanci sú pozvaní 1-krát ročne na 2-3 dňové duchovné cvičenia, ktoré najčastejšie absolvujú v priestoroch Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou. Každý rok tieto duchovné cvičenia vedie iný exercitátor.
 • Duchovné  obnovy pre zamestnancov školy
  Konajú sa každý mesiac popoludní  (po vyučovaní).  Duchovné obnovy vedie jeden z kňazov, tento rok to je p. kaplán Ľuboš Laškoty. Duchovná obnova býva spojená aj s vysluhovaním sviatosti zmierenia.

 

Materská škola

 • Deti sú vedené k modlitbe Ráno (v kruhu) vlastnými slovami, najmä za rodičov. V jedálni - pred jedlom i po jedle. Pred spaním - k anjelovi strážcovi. V rámci vychádzky sa deti s p. učiteľkami zastavia aj v kostole, kde sú vedené k tomu, aby sa vedeli prežehnať, pokloniť a úctivo sa správať.
 • Deti sú vedené k účasti na sv. omši Každú stredu o 7:00 hod. v priestoroch základnej školy (deti, ktoré prídu do škôlky skôr). Raz za 2 mesiace v dome školských sestier sv. Františka (všetky deti spolu s p. učiteľkami). Počas prikázaných sviatkov v Kostole sv. Martina (deti, ktoré môžu ísť na sv. omšu).
 • Predškoláci majú 1x do týždňa náboženskú výchovu (so sestričkou Dorotkou).
 • V októbri sa deti modlia ruženec + vyrábajú ruženec.
 • V advente sa deti modlia pri adventnom venci + pripravujú besiedku pre rodičov a starých rodičov.
 • Navštevovanie starkých v Charitnom dome sv. Františka s programom a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. V predvianočnom čase spoločne so starkými zdobia perníky a spievajú koledy. V pôste sa spoločne modlia krížovú cestu.
 • Deti sú vedené k úcte k rodičom, zvlášť k matkám (v mesiaci máj vyrábajú pre ne srdiečka).

 

Základná škola

 • Duchovné obnovy pre žiakov - raz  za rok má každá trieda nižšieho sekundárneho vzdelávania duchovnú obnovu spojenú s vysluhovaním sviatosti zmierenia a sv. omše. Obnovy sa konajú v dome školských sestier sv. Františka.
 • V čase školského vyučovania sa žiaci zúčastňujú aktívne na slávení sv. omše každú stredu o 7.00. Počas prikázaných sviatkov sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy zúčastňujú sv. omše  v kostole.
 • Jednotlivé triedy sa pod vedením katechétov a svojich triednych učiteľov aktívne zúčastňujú na príprave liturgie sv. omše.
 • Modlitba pred prvou a na konci poslednej hodiny – žiaci spolu s vyučujúcim sa pomodlia na začiatku a na konci vyučovania.
 • Školská kaplnka je neustále otvorená, žiaci, učitelia a zamestnanci školy ju môžu využívať na spoločnú, ale aj osobnú modlitbu. Zamestnanci základnej aj materskej školy sa v nej schádzajú každý deň o 11. 00 na spoločnej modlitbe za žiakov, rodičov a potreby školy.
 • V Roku sv. Martina miništranti z našej školy aktívne pomáhajú pri slávení sv. omší v Kostole sv. Martina každú stredu o 12. 00.
 • V mesiaci október sa žiaci spolu s katechétami a triednymi učiteľmi zapájajú do služby predmodlievania ruženca v Kostole sv. Martina.
 • V misijnom týždni pozývame na besedy misionárov + organizujeme zbierku pre dievčatko z Ugandy, ktorú už 3. rok ako škola podporujeme v štúdiu.
 • Na konci pôstneho obdobia sa všetci spoločne v priestoroch školy pomodlíme krížovú cestu.
 • Žiaci, učitelia a zamestnanci školy majú možnosť počas prvopiatkového týždňa prijať sviatosť zmierenia.
 • Duchovný príhovor, ktorý zaznieva každý pondelok ráno v školskom rozhlase. Pripravuje ho p. riaditeľka, katechéti, ale aj jednotliví žiaci pod vedením triednych učiteľov.
 • Pre žiakov sú počas celého školského roka organizované besedy s kňazmi, rehoľníkmi, misionármi, ale aj odborníkmi z rôznych oblastí, ktorí vynikajú zastávaním mravných postojov v rozličných oblastiach pôsobenia.
 • Každá trieda má svojho triedneho patróna - svätca, ktorého život žiaci poznávajú a nasledujú v konkrétnych čnostiach.
 • Organizovanie pútí: do Bobrova a Klina (prvoprijímajúci žiaci); do Krivej (žiaci 7. alebo 8. ročníka).
 • Žiaci sa v mesiaci marec zapájajú do kampane Biela stužka čím vyjadrujú svoj postoj k ochrane ľudského života už pred jeho narodením.
 • Žiaci sa pod vedením svojich učiteľov zúčastňujú návštev Charitného domu sv. Františka, kde starší žiaci vykonávajú praktickú pomoc pre starkých a mladší žiaci zo školského klubu rozdávajú radosť formou básní, piesní, modlitby, drobných darčekov.
 • Zapájame sa do  rôznych literárnych, výtvarných a vedomostných súťaží a projektov organizovaných najmä Diecéznym katechetickým úradom a inými inštitúciam.

Web stránky našich tried

Odkazy na www stránky našich tried.

Školský rok Trieda Odkaz Webmaster
2017-2022 1. A - 4. A Link Mgr. Jaroslav Pallo
2014-2015 1. A - 4. A Link Mgr Peter Pallo
2013-2014 1. A - 4. A Link Mgr. Jaroslav Pallo
2012-2017 3. B - 4. B Link Mgr. Ľubomíra Šrámková
2010-2011 1. A Link Mgr. Peter Pallo
2009-2013 1. A - 4. A Link Mgr. Jaroslav Pallo