KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

2%

OZNAM o 2% z Vašej dane

„Aj nám môžete poukázať 2% z Vašej dane a pomôcť tak žiakom našej školy.
Všetkým darcom ďakujeme!

Prosíme použite iba nové tlačivá platné od 07.12.2018, ktoré si môžete stiahnuť.

Tlačivá na stiahnutie (formát PDF).

 

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

POUČENIE NA VYPLNENIE VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Trstená

Sídlo: Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi

IČO: 42434912

v prípade otázok nás kontaktujte na adrese ekonom(at)zsdilong.sk alebo na
tel. čísle: 043 5 392 598

Školský klub

Oznamy školského klubu pre rodičov

Dokumenty na stiahnutie

Školský klub detí je súčasťou Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga.

V ŠKD je činnosť riadená podľa Výchovného programu ŠKD v rámci jednotlivých tematických oblastí zameraných na prípravu na vyučovanie a oddychovú a relaxačnú činnosť.

ŠKD navštevujú deti od 1. – 4. ročníka (v prípade voľného miesta aj 5. ročníka) základnej školy. Skladá sa z dvoch heterogénnych oddelení. Deti prijímame v prípade potreby a voľnej kapacity počas celého roka.

V ŠKD je poldenná forma výchovy a vzdelávania. Dochádzka dieťaťa je pravidelná alebo nepravidelná (podľa požiadaviek rodičov), počas plnenia povinnej školskej dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy.


Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave detí na život v duchu kresťanskej lásky, porozumenia, vzájomnej úcty, spravodlivosti a ochoty pomôcť jeden druhému. Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie, a rovnako aj za svoje konanie. Ďalej sa podieľame aj na aktívnom využívaní voľného času a tým zmysluplnému i všestrannému rozvoju osobnosti.

Sme prostredím pre detský úsmev a radosť. Deti sa tu zapájajú do rôznych výtvarných súťaži, spolupracujeme s CVČ, s Komunitným centrom Sinaj- OZ V.I.A.C, s Mestskou knižnicou a navštevujeme aj Dom Charitas Sv. Františka z Assisi.
ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin, denne od 6:30 – 7:30 hod. a následne od 11:00 – 16:00 hod.

Náš klub je teda nielen vhodným miestom pre deti na relaxáciu po vyučovaní, ale aj priestorom pre kreatívne a oddychové činnosti.

Od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v pôsobnosti ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2
bod 2 písm. e Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Týmto predpisom podľa čl.3 sa stanovuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou v ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ na 12 Eur mesačne na dieťa.

PhDr. Mgr. Eva Ragalová riaditeľka školy

  • Prevádzka školského klubu je denne po vyučovaní od 11.15 hod. do 16.00 hod.
  • Dieťa je prijaté do klubu na základe žiadosti rodičov. Rodič dostane od riaditeľky školy rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do školského klubu detí.
  • Dieťa odchádza z klubu s rodičom, súrodencom alebo sám a to vtedy, ak si to výslovne žiada rodič. Svoju žiadosť potvrdí podpisom.
  • Odchody zo školského klubu detí na krúžky si zabezpečí rodič a berie za dieťa zodpovednosť.
  • Počas pobytu v školskom klube detí je za dieťa zodpovedná prítomná učiteľka, alebo vychovávateľka.
  • Zo školského klubu detí nemôže dieťa svojvoľne odísť.
  • Poplatok za klub je 12 €na mesiac. Platiť sa môže mesačne, polročne alebo naraz.
  • Odhlásiť z obedu musíte dieťa deň vopred. Ak dieťa náhle ochorie, z obedov odhlási rodičsvoje dieťa najneskôr v ten deň ráno do 7.00 hod.na t.č.  5392 069 - školská jedáleň

Telefonický kontak na ŠKD: 0910 316 618

Úhrada za školský klub detí sa platí prevodom z účtu rodiča na účet školy každý mesiac, alebo naraz za polrok, či celý rok.

Číslo účtu: SK70 0200 0000 0000 1273 3332

Suma na mesiac: 12 €

Suma na polrok: 60 €

Suma na celý rok: 120 €

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 202021

Do textu pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko dieťaťa ŠKD

Materská škola

Dokumenty - povinné zverejňovanie

Školský vzdelávací plán MŠ

Školský poriadok MŠ

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  2019/2020

Kontaktné telefónne čísla:

MŠ pri Oravici: 0911 205 681 (1. a 2. trieda)

MŠ námestie: 0911 205 493 (3. až 5. trieda)

Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Alžbeta Kuličová (s. Pavlína), email:  cms(at)zsdilong.sk

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga  Hviezdoslavova 823/ 7, 02801  Trstená

Cirkevná materská škola v Trstenej bola zriadená 01. 09. 2014 ako dvojtriedna materská škola. Dňa: 02.09. 2014 ju pri otvorení posvätil otec vikár  Anton Tirol. Zriaďovateľom je Biskupský úrad v Spišskom Podhradí. V školskom roku 2014/2015 bolo  zapísaných 33 detí. V školskom roku 2015/16 sa cirkevná materská škola zlúčila so Základnou školou Rudolfa Dilonga pod názvom Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga. Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o cirkevnú materskú školu sme v školskom roku 2016/2017 otvorili elokovanú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. V školskom roku 2017/2018 sme opäť zriadili a otvorili druhú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. Po rekonštrukcii priestorov a ďalšieho záujmu rodičov o MŠ sme v školskom roku 2019/2020 otvorili už tretiu triedu na elokovanom pracovisku na Námestí M. R. Štefánika. V súčasnej dobe máme  spolu 5 tried. Materská škola  je v prevádzke od 6.30 hod do 17.00 hod. Do MŠ sa prijímajú deti už od 2 rokov. V škole, kde prevláda dôvera, vzájomná pomoc a spolupráca kvalifikovaných učiteliek, logopédky, špeciálnej pedagogičky, kvalifikovanej učiteľky anglického jazyka a asistentky. Denné činnosti sa snažíme usporiadať tak, aby sa stal život detí v MŠ radostný, zaujímavý a príťažlivý.

Čo ponúkame:

- výchovno-vzdelávací proces v duchu Kristovej lásky, pokoja, porozumenia a odpustenia

- adaptačný pobyt rodiča s dieťaťom pred nástupom do MŠ

- dennú pestrú činnosť v súlade so Školským vzdelávacím programom

-  výuku anglického jazyka u predškolákov i mladších detí

- pre 5 -6 ročné deti folklórny tanec každý nepárny týždeň v utorok o 15.30 hod.

- katechézy Dobrého Pastiera a sv. omše

- tvorivé dielne s rodičmi v triedach

- dramatizáciu rozprávok a moderné tance

-  logopedickú starostlivosť pod vedením odborníka

- pravidelný pobyt vonku

- moderne a vkusne zariadený interiér MŠ

- rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov

- účasť na rôznych kultúrnych podujatiach;

Pri nástupe detí do materskej školy treba priniesť:

- prezuvky, pyžamko a  náhradné oblečenie, prípadne plienky ak ešte používa  (uložené v osobnej skrinke);

Ako ľahšie zvládnuť škôlku v prvých mesiacoch.

Dať dieťaťu pocítiť istotu – hoci nepozná čas, je dobré prichádzať pre neho do škôlky v tú istú hodinu.

Dať dieťaťu silu – neprenášať naň vlastnú neistotu z novej situácie, nebyť prehnane ľútostivý napr. pri dlhom lúčení.

Poskytnúť dieťaťu oporu – dohodnúť sa, čo budete robiť, keď sa dieťa vráti domov, pomáha aj malá obľúbená hračka z domu, obrázok  a podobne.

Venovať mu dostatok pozornosti a času - dieťa potrebuje cítiť záujem rodiča - pýtať sa doma na nové zážitky z MŠ, hry, kamarátov a podobne.

Úhrada poplatkov  za 1 mesiac

Za celodenný pobyt dieťaťa v MŠ:

Dieťa do 3 rokov: 60 €

Dieťa od 3 rokov: 15 €

Dieťa, ktoré má rok pred nástupom do školy (predškolák) neplatí za pobyt v  MŠ.

Celodenná strava: desiata, obed, olovrant  = 1,72 €. Tento príspevok sa uhrádza  mesiac vopred do 15. dňa na bankový účet Školskej jedálne bankovým prevodom.

Č. účtu:  IBAN  SK46 0200 0000 0000 3823 9332

Variabilný symbol:  19

Konštantný symbol:  0308

Do poznámky: meno + priezvisko dieťaťa

Suma: 34,40 € na 1 mesiac.

Dieťa, ktoré má rok pred nástupom do školy: predškolák má nárok na dotáciu na stravu.

Vzniknuté preplatky z bežného mesiaca  prechádzajú do nasledujúceho mesiaca. Stravu si  odhlasuje rodič deň vopred, alebo v ten deň do 7:00 hod. ráno na tel. čísle : 043 5392 069,  0911 205 648.