KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

„Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“

skolka modernizacia

Kód projektu /ITMS2014+/: NFP302020L072

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

  1. KÓD výzvy IROP-PO2-SC221 -2016-10

Názov projektu:  „Zvýšenie kapacity pre predprimárne vzdelávanie

v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej“so špecifickým cieľom: Predškolská výchova- zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v MŠ, zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania.

Cieľom projektu je sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl v meste Trstená s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Projekt bude realizovaný v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej. V rámci projektu dôjde k zvýšeniu kapacity materskej školy o 15 detí; celková kapacita materskej školy bude 69 detí.

Realizáciou projektu bude podporená 1 materská škola, budú renovované 2 verejné budovy s podlahovou plochou 519 m2, podporený bude 1 areál materskej školy a 1 materská podporená materiálno – technickým vybavením. Uvedené ukazovatele budú dosiahnuté realizáciou troch typov aktivít oprávnených v rámci výzvy, a to b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň a e. obstaranie materiálno – technického vybavenia materských škôl

Ciele:

Projekt odstráni identifikované problémy realizáciou troch hlavných aktivít:

-       Rekonštrukcia priestorov materskej školy (1),

-       Úprava areálu materskej školy (2) a

-       Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy (3).

Ciele projektu a programu budú napĺňané aj realizáciou podporných aktivít:

-       Informovanosť a komunikácia (4) a

-       Riadenie projektu (5).

Výsledkom projektu bude

-       rozšírená kapacita materskej školy a tak vytvorené podmienky na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 roku veku v meste Trstená a okolí,

-       materská škola s prvkami inkluzívneho vzdelávania na začlenenie detí v rámci inkluzívneho predprimárneho vzdelávania,

-       zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov detí umiestnených v materských školách v Trstenej a okolí,

-       zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre deti vo veku od 3 do 5 rokov v meste Trstená a okolí, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem,

rozširovanie predškolskej výchovy v meste Trstená vo veku od 3 do 5 rokov.

Viac na stránke zriaďovateľa. 

 Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)

 235 202,16 € 

 Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR)

 223 442,06 €

 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)

   11 760,10 €

Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

projekt ucebne

Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Princíp trvalej udržateľnosti: Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania a zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality.

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Špecifický cieľ: Projekt bude realizovaný v meste Trstená, v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, v hlavnej budove.

Súčasťou projektu je:

-          obstaranie technického vybavenia IKT učebne

-          obstaranie technického vybavenia jazykových učební

-          obstaranie odbornej učebne zameranej na fyziku

-          obstaranie odbornej učebne zameranej na biológiu/chémiu

-          obstaranie odbornej polytechnickej učebne

-          obstaranie vybavenia školskej knižnice

Znamená to lepšie prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie možností umiestnenia mladých ľudí na trhu práce a vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávanie.

V praxi to znamená aj nákup nových IKT pomôcok do PC učebne - (notebooky/tablety), interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady, multifunkčná tlačiareň, wifi.

Pre jazykovú učebňu sa vytvorí nová klientska stanica vrátane základného príslušenstva – monitor, klávesnica, myš pre 16 žiakov. Pôjde o digitálne jazykové laboratórium so softvérom, elektronickou jednotkou na prenos a konverziu signálu, zakúpi sa zariadenie na prenos zvuku, nové slúchadlá a komunikačné zariadenie.

Pre učebňu fyziky, chémie a biológie sa vytvoria nové pracoviská pre  žiaka i učiteľa s novým školským zariadením.

Obstaranie polytechnickej odbornej učebne spočíva vo vytvorení úplne novej odbornej učebne pre výučbu predmetu technika na škole. Učebňa bude vytvorená  v súčasnej učebni na III. nadzemnom podlaží budovy školy. Zriadi sa pracovisko učiteľa (učiteľská katedra, stolička, kontajner a mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom,  mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom,  mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom. Zakúpia sa nové kovové skrine na odkladanie náradia.

Obnoví sa aj školská knižnica – zakúpia sa počítače pre školského knihovníka a pre používateľov knižnice a hlavne sa obnoví  knižničný  fond a  knihovnícke regály.

Súčasťou budú nevyhnutné stavebno-technické úpravy, ktorých výsledkom budú adekvátne priestory.

Viac na stránke zriaďovateľa.

Školský časopis srdce

Školský rok 2020-2021

Srdce 2

Srdce 1

Program na hodnotenie Telesnej a výchovy

V rámci našej školy sme vytvorili program na hodnotenie Telesnej a športovej výchovy na druhom stupni, ktorý bude slúžiť žiakom našej školy na to, aby mali prehľad o svojich výkonoch a predbežnom hodnotení v predmete Telesná a športová výchova. Žiaci a aj ich rodičia budú mať možnosť neustále sledovať systém hodnotenia v jednotlivých ročníkoch.

Program si môžete stiahnuť.

Návod na inštaláciu.
1.    Stiahnuť súbor Telesná Výchova
2.    Rozbaliť stiahnutý súbor (programom WinRAR)
3.    V rozbalenom priečinku sa nachádza súbor TV.exe, ktorý ma farebnú ikonku
4.    Program spustime dvojklikom myši na súbor TV
5.    Pre plnohodnotne používanie programu budete poučení Mgr. Ľubomírom Rehákom

Ak by ste nemali v PC program WinRAR, môžete si ho zadarmo stiahnuť.