Oznam

Milí rodičia detí materskej školy! Tešíme, sa že s Vaším dieťaťom môžeme realizovať školský vzdelávací program, ktorý máme pomenovaný „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

v novom školskom roku 2020/2021 nás opäť čaká netradičný začiatok. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia Covid-19 je potrebné dbať na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

 

 • Na začiatku školského roka sa vyžaduje od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku šk. roka (po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie). Prosíme, aby ste prvý deň dieťa odovzdali už s vyplneným a podpísaným dotazníkom. Bez toho nemôžu učiteľky vaše dieťa prevziať.
 • Dochádzka do materskej školy je možná len pre deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe a to do 8,00 hod.
 • Ranný filter ( meranie teploty) sa bude realizovať v triedach.
 • Prosíme Vás zdržiavať sa čo najkratší čas v priestoroch MŠ, žiaka môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa do jeho skrinky.
 • Sprevádzajúca osoba si dezinfikuje ruky pred vstupom do budovy aj pri druhých dverách. Deti si umyjú ruky mydlom v triede.
 • Deti si z domu nenosia hračky a iné predmety (s výnimkou cumlíkov v adaptačnom období a náhradných plienok pre najmladšie novoprijaté deti v prípade, ak to potrebujú)
 • Odporúčame vyhnúť sa rizikovým regiónom v menej rizikových krajinách, zvážiť nutnosť cestovania do týchto regiónov.

Zákonný zástupca

 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

MATERSKÁ ŠKOLA, V PRÍPADE PODOZRENIA NA AKÚTNE OCHORENIE (NIELEN NA COVID-19), DIEŤA NEPREBERIE.


Vytlačiť