triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Rekonštrukcia telocvične, náraďovne a sociálnych zariadení

Poskytovateľ Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu v rámci dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 poskytol v roku 2018 prijímateľovi (zriaďovateľ školy) Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, finančnú dotáciu vo výške 116 106,39 (vrátane DPH) na kapitálové výdavky.

Účel, na ktorý sa dotácia poskytuje: Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená na elokovanom pracovisku v budove na Námestí M. R. Štefánika 27 (súp. č. 438), kde sa nachádza telocvičňa.

Cieľom dotácie na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga je:

  1. 1. REKONŠTRUKCIA CVIČEBNÉHO PRIESTORU VRÁTANE NÁRAĎOVNE:

- opraviť vnútorné omietky stien a stropov;

-  založiť nový drevený obklad po obvode stien, ktorý nebude zadržiavať teplo a zároveň spĺňať bezpečnostné kritéria pre telocvične;

- osadiť novú vlysovú podlahu s celkovou povrchovou telocvičnou úpravou a s izoláciou proti zemnej vlhkosti;

- v náraďovni opraviť omietky stien a stropov;

- vymeniť staré vykurovacie telesá za nové;

- vymaľovať všetky zrekonštruované priestory telocvične a náraďovne;

2.  REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ,   ZDRAVOTECHNIKY a INŽINIERSKYCH SIETÍ :

-     odstránenie starých obkladov, vybúranie starej podlahy, odstránenie starých omietok;

-     nové omietky, nové podlahy, nové obklady stien, nové dvere;

-     nové zariaďovacie predmety – zdravotechnika;

-     výmena vykurovacích telies;

-     výmena elektroinštalácie;

-     vymaľovanie priestorov;

Súčasťou rekonštrukcie sociálnych zariadení je obnova nefunkčných umyvární a spŕch:

-     Odstránenie starých obkladov, vybúranie starej podlahy, odstránenie starých omietok;

-     Nové omietky, nové podlahy, nové obklady stien, nové dvere;

-     Nové zariaďovacie predmety – zdravotechnika;

-     Výmena vykurovacích telies;

-     Výmena elektroinštalácie;

-     Vymaľovanie priestorov;

-     Nová kanalizačná prípojka;

Parcely registra na ktorých má byť projekt realizovaný: Evidované na katastrálnej mape v k. ú. Trstená, parcela registra „C“ č. 557/1 na katastrálnej mape v k.ú. Trstená, zapísaná na LV č. 2623 o výmere 1079 m2 a parcela registra „C“ č. 14254/38 evidovaná na katastrálnej mape v k.ú. Trstená, zapísaná na LV č. 2623 o výmere 124 m2.

Stavby, na ktorých ma byť projekt realizovaný: Elokované pracovisko- Budova ZŠ s MŠ R. Dilonga na Námestí M. R. Štefánika 27 súp. č. 438 na pozemku C-KN parc.č. 557/1 v k.ú. Trstená zapísaná na LV č. 2623.

 

Zverejnená zmluva