logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov Usmernenie na hodnotenie žiakov V ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej v čase mimoriadnej situácie.
Usmernenie na hodnotenie žiakov V ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej v čase mimoriadnej situácie.
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalov, riaditeľka školy   

Na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 20. 4. 2020 vydávam podrobnosti o priebežnej a koncoročnej klasifikácii žiakov v II. polroku šk. roka 2019/2020:

Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR sa snažíme zlepšiť vyučovanie na diaľku online obnovením jedinečného osobného - vizuálneho kontaktu učiteľa so žiakom, odbremeniť rodičov a zaviesť deťom denný režim podporujúci návyky učenia sa.

Pri HODNOTENÍ žiakov po dohode v pedagogickej rade berieme do úvahy základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Na 1. stupni

v ročníkoch 1.- 4. je online vyučovanie sprístupnené cez aplikácie TEAMS a jedna trieda 3.A cez  ZOOM.

Na 1. stupni v ročníkoch 1. -4.

Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter, pomenováva  žiakom chyby, ktoré robia. Hodnotenie má

individualizovaný charakter, zohľadňuje vek a individuálne osobitosti žiaka a prihliada  na

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

V rámci záverečného hodnotenia sa budú všetky predmety hodnotiť slovne absolvoval//neabsolvoval.

V 1. ročníku sa aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia s komentárom.

Kritéria na hodnotenie:

Absolvoval – žiak/žiačka aktívne pracuje na zadávaných úlohách. Aj v období pred karanténou si plnil/plnila dôsledne svoje povinnosti. Pri vypracovaní úloh zadaných v rámci dištančného vzdelávania pracuje aktívne, komunikuje s vyučujúcim, odstraňuje nedostatky, snaží sa. Podkladmi sú vypracované úlohy, zadané projekty, samostatné práce spracované žiakmi počas domáceho dištančného online vyučovania s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Neabsolvoval – v prípade, že žiak ani pred karanténou nepracoval a ani počas karantény nie je od žiaka žiadna spätná väzba.

V prípade, že by žiakovi/žiačke hrozilo z objektívnych príčin opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

Na 2. stupni

v ročníkoch 5.- 9. je dištančná forma vzdelávania a online vyučovanie sprístupnené cez aplikácie TEAMS.

Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter, pomenováva  žiakom chyby, ktoré robia. Hodnotenie má

individualizovaný charakter, zohľadňuje vek a individuálne osobitosti žiaka a prihliada  na

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

Vyučujúci formu klasifikácie počas prerušeného vyučovania nahrádza slovným hodnotením a sebahodnotením žiaka. Známkovanie on-line testov/zadaní/domácich úloh  sa neodporúča, ale nevylučuje sa rozhodnutím RŠ po schválení pedagogickou radou.  Získavanie takýchto známok je po vzájomnej dohode vyučujúceho so žiakmi – je potrebné rátať s nižšou váhou známky.

 

V rámci záverečného hodnotenia nebudú predmety KLASIFIKOVANÉ známkou, ale slovne absolvoval/neabsolvoval:

 

Kritéria na hodnotenie sú spracované jednotlivo pre všetky predmety cez predmetové komisie, ktoré určujú podmienky na hodnotenie absolvoval/neabsolvoval. Sú súčasťou Školského vzdelávacieho programu.

Absolvoval – žiak/žiačka aktívne pracuje na zadávaných úlohách. Aj v období pred karanténou si plnil/plnila dôsledne svoje povinnosti. Pri vypracovaní úloh zadaných v rámci dištančného vzdelávania pracuje aktívne, komunikuje s vyučujúcim, odstraňuje nedostatky, snaží sa. Podkladmi sú vypracované úlohy, portfólia žiackych prác, zadané projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné práce spracované žiakmi počas domáceho dištančného online vyučovania s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Neabsolvoval – v prípade, že žiak ani pred karanténou nepracoval a ani počas karantény nie je od žiaka žiadna spätná väzba.

V prípade, že by žiakovi/žiačke hrozilo z objektívnych príčin opakovanie ročníka, napr. na polroku mal nedostatočnú z 2 a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

V čase mimoriadnej situácie je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky

vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možne najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku

nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať

komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 

Spoločné ustanovenia:

Všeobecné princípy platia tak, ako ich zverejnilo Ministerstvo školstva. Sú súčasťou dokumentácie ku hodnoteniu v čase mimoriadnych opatrení.

Priebežné hodnotenie sa bude zaznamenávať v priestore známok v aplikácii EDUPAGE.

Aby sme vedeli zohľadniť objektívne možnosti vzdelávania žiakov, potrebujeme zodpovednú spätnú väzbu od žiakov a ich rodičov (resp. zákonných zástupcov) o ich možnostiach, aby sme vedeli prispôsobiť vzdelávanie a zabezpečiť čo najobjektívnejšie hodnotenie žiakov v tomto dištančnom vzdelávaní.

V Trstenej, dňa 20.4.2020

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 74 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.