logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov Oznam pre rodičov žiakov 6. – 9. ročníka
Oznam pre rodičov žiakov 6. – 9. ročníka
Napísal Eva Ragalová, RŠ   

MŠVVaŠ SR Rozhodnutím č. 2020/12033:A2110 z 28. mája 2020 v znení rozhodnutia č. 2020/12614:1-A2110 z 9. júna 2020 obnovil školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ROZHODNUTÍM zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie vydaného v zmysle ustanovenia § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR obnovuje v Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga školské vyučovanie s účinnosťou od 22. júna 2020 s aktivitami podľa rozpisu ZŠ od 22.6. – 30. 6. 2020.

Od 22.6.2020 sa RUŠÍ dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu hodín pre ročníky 6.-9.

Je možnosť prihlásiť sa na OBEDY v školskej jedálni.

V dňoch 22. - 23. 6. (pondelok, utorok)

 • Pondelok alebo v utorok-  žiaci 6.-9. ročníka po DOHODE s TRIEDNYM UČITEĽOM absolvujú jeden deň OČAP (Deň ochrany človeka a prírody) na základe dobrovoľnosti žiakov. TRIEDNY UČITEĽ vám oznámi deň a miesto stretnutia.
 • Do školy prídu žiaci roč. 6. -9. len po dohode s učiteľmi predmetov alebo triednymi učiteľmi.
 • Žiaci počas týchto dvoch dní ukončia a odovzdajú všetky vypracované úlohy –po dohode s vyučujúcim predmetu ich zašlú online alebo donesú osobne.
 • Využijú tieto 2 dni na osobné konzultácie, osobnú prácu s učiteľmi v prípade neodovzdaných zadaných prác.

V škole ukončia naplánované vzdelávania žiaci:

5. ročník – pracovné workshopy „Podnikateľská činnosť“

8. ročník - 23. 6.  pracovné workshopy z CPPPaP "Poradenstvo hrou" v škole. Nástup do školy na 8:00 hod.

9. ročník – 22.6. príprava rozlúčky, ďakovnej sv. omše,  fotenie na tablo –čas po do dohode s triednou učiteľkou.

V stredu 24.6.2020 je HODNOTIACA záverečná Pedagogická rada.

V škole sa učia iba ročníky 1. - 5. do 12:00 a funguje normálne školský klub.

Ročníky 6.-9. si doma pripravujú učebnice na odovzdanie.


Vo štvrtok a piatok 25. - 26. 6.

Všetky ročníky nástup do školy na 8:00 hod.

- odovzdanie  učebníc podľa rozpisu,

- upratovanie tried, chodieb, areálu školy

- triedne činnosti, odovzdanie kľúčov od skriniek, osobné veci zobrať domov...

- jednodňové podujatia

- Svätá spoveď v škole –poďakovanie za školský rok,


pondelok 29. 6.

Nástup do školy na 8:00, Ďakovná záverečná svätá omša v kostole sv. Martina 10:00 hod., vyhodnotenie šk. roka.

utorok 30. 6. nástup do školy na 9:00 hod.odovzdávanie vysvedčení, vyhodnotenie šk. roka - v triedach.

V tento deň sa v školskej jedálni už nevarí.

Prázdninový letný jazykový kurz začína podľa prihlášok od 1.-7. – 7.7.2020 prvý turnus a 8.7. – 14.7. 2020 druhý turnus. Informácie dostanú prihlásení žiaci osobitne.

Letná škola posledný augustový týždeň – prihlášky budú k dispozícií budúci týždeň.

-   Dôležité hygienicko - epidemilogické opatrenia školy a bezpečnosti ochrany zdravia zamestnancov a žiakov školy zostávajú naďalej platné.


Povinnosti zákonných zástupcov:

 • Dochádzka žiakov v tomto období je dobrovoľná.

 • Obnova vyučovania je z dôvodu vykonania potrebných úkonov pri ukončení školského roka  a záverečnej klasifikácie a odporúčame všetkým žiakom uvedených ročníkov nastúpiť do školy.

 • Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka:pre žiakov  6. - 9. ročníka, ktorí nastupujú do školy po mimoriadnej situácií prvýkrát je povinnosť odovzdať pri prvom príchode do školy písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (príloha č. 2) môžete si stiahnuť a vopred pripraviť.
 • Nezabudnite prihlásiť svoje dieťa na obed v prípade záujmu o stravovanie v ŠJ.
 • Je potrebné dodržiavať opatrenia ÚVZ SR: žiak vstupuje do školy s rúškom, vydezinfikuje si ruky pred vstupom do školy a  odčipuje si príchod do školy; pri odchode zo školy si opäť vydezinfikuje ruky a odčipuje si odchod zo školy; na obed odchádza do ŠJ v stanovenom termíne; žiak vo svojej triede rúška nepoužíva.

HODNOTENIE a KLASIFIKÁCIA

Tak ako ste už boli v predchádzajúcom čase informovaní, v zmysle úprav daných mimoriadnou situáciou, nebudú predmety hodnotené známkou - žiak bude mať na vysvedčení uvedené "absolvoval" a slovným hodnotením. O konkrétnom hodnotení jednotlivých predmetov ste už rovnako boli informovaní v apríli 2020 po prerokovaní v pedagogickej rade; na vopred dohodnutom hodnotení nemení ani fakt, že prevádzka školy bola v júni opätovne obnovená.

Žiaci budú hodnotení na základe podkladov, ktoré mali jednotliví vyučujúci k dispozícii s prihliadnutím na jedinečnosť situácie v ktorej sa hodnotenie realizuje. Učitelia budú prihliadať aj na individuálne podmienky každého žiaka. Viac ako za normálneho režimu budú zohľadňovať samotné úsilie žiaka a jeho aktivitu. Dodatočne budú preskúšaní len tí žiaci, u ktorých je ohrození postup do vyššieho ročníka.


V UTOROK 30. júna 2020 školská jedáleň nevarí.

Preplatky za stravné bude škola riešiť na konci školského roka, školská jedáleň vykoná vyúčtovanie. Preplatky za stravu vraciame jedenkrát ročne k 30.6, najneskôr do 31.8.2020, znížené o povinnú kauciu/zálohu a mesačný preddavok na september.

Viac informácií na tel. čísle  043/5392598.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Verím, že aj tieto dni využijeme na posilnenie vzájomných vzťahov. Prajeme veľa síl do posledných školských dní.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 250 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.