Základná škola

Dokumenty - povinné zverejňovanie

Organizácia aktuálneho školského roka.

Termíny školských prázdnin v aktuálnom školskom roku.

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci školský rok.

Rámcový učebný plán

ISCED 1

ISCED 2

Vzdelávací program pre žiakov s MR - variant A, variant B

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti

KRITÉRIA HODNOTENIA ŽIAKOV v školskom roku 2020/2021

Vytlačiť