triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Prihlášky a dokumenty k stiahnutiu

BEZPRÍZNAKOVOSŤ 2022

 

Zásady hodnotenia žiakov

Organizácia počas dištančného vzdelávania

Vnútorný predpis RŠ č.2/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby v školských zariadeniach (ŠJ, MŠ, ŠKD)

 

Základná škola

Elektronický zápis do prvého ročníka a iných ročníkov

Zápis do prvého ročníka

Zápis do iného ako prvého ročníka

Súhlas so spracovaním osobných údajov ZŠ 

 

Materská škola

Elektronická žiadosť o prijatie do MŠ

Žiadosť o prijatie do MŠ

Súhlas so spracovaním osobných údajov MŠ

Žiadosť o pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Čo potrebujú vaše deti pri nástupe do MŠ

 

Školský klub

Výchovný program ŠKD

Školský poriadok ŠKD

Záznamy o žiakovi ŠKD

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Žiadosť o odhlásenie z ŠKD 

Žiadosť o zníženie príspevku za ŠKD

Informácia o odchode z ŠKD na krúžky

 

Krúžky

Žiadosť krúžky

 

Jedáleň

Dotácia na stravu - čestné vyhlásenie

Dotácia na stravu - informácie pre rodičov

Prihláška na stravovanie MŠ

Prihláška na stravovanie ZŠ

Prihláška na stravovanie GMH/iný stravník

Žiadosť o odhlásenie/vrátenie preplatku

Jedálny lístok