Materská škola

Dokumenty - povinné zverejňovanie

Školský vzdelávací plán MŠ

Školský poriadok MŠ

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  2019/2020

Kontaktné telefónne čísla:

MŠ pri Oravici: 0911 205 681 (1. a 2. trieda)

MŠ námestie: 0911 205 493 (3. až 5. trieda)

Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Alžbeta Kuličová (s. Pavlína), email:  cms(at)zsdilong.sk

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga  Hviezdoslavova 823/ 7, 02801  Trstená

Cirkevná materská škola v Trstenej bola zriadená 01. 09. 2014 ako dvojtriedna materská škola. Dňa: 02.09. 2014 ju pri otvorení posvätil otec vikár  Anton Tirol. Zriaďovateľom je Biskupský úrad v Spišskom Podhradí. V školskom roku 2014/2015 bolo  zapísaných 33 detí. V školskom roku 2015/16 sa cirkevná materská škola zlúčila so Základnou školou Rudolfa Dilonga pod názvom Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga. Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o cirkevnú materskú školu sme v školskom roku 2016/2017 otvorili elokovanú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. V školskom roku 2017/2018 sme opäť zriadili a otvorili druhú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. Po rekonštrukcii priestorov a ďalšieho záujmu rodičov o MŠ sme v školskom roku 2019/2020 otvorili už tretiu triedu na elokovanom pracovisku na Námestí M. R. Štefánika. V súčasnej dobe máme  spolu 5 tried. Materská škola  je v prevádzke od 6.30 hod do 17.00 hod. Do MŠ sa prijímajú deti už od 2 rokov. V škole, kde prevláda dôvera, vzájomná pomoc a spolupráca kvalifikovaných učiteliek, logopédky, špeciálnej pedagogičky, kvalifikovanej učiteľky anglického jazyka a asistentky. Denné činnosti sa snažíme usporiadať tak, aby sa stal život detí v MŠ radostný, zaujímavý a príťažlivý.

Čo ponúkame:

- výchovno-vzdelávací proces v duchu Kristovej lásky, pokoja, porozumenia a odpustenia

- adaptačný pobyt rodiča s dieťaťom pred nástupom do MŠ

- dennú pestrú činnosť v súlade so Školským vzdelávacím programom

-  výuku anglického jazyka u predškolákov i mladších detí

- pre 5 -6 ročné deti folklórny tanec každý nepárny týždeň v utorok o 15.30 hod.

- katechézy Dobrého Pastiera a sv. omše

- tvorivé dielne s rodičmi v triedach

- dramatizáciu rozprávok a moderné tance

-  logopedickú starostlivosť pod vedením odborníka

- pravidelný pobyt vonku

- moderne a vkusne zariadený interiér MŠ

- rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov

- účasť na rôznych kultúrnych podujatiach;

Pri nástupe detí do materskej školy treba priniesť:

- prezuvky, pyžamko a  náhradné oblečenie, prípadne plienky ak ešte používa  (uložené v osobnej skrinke);

Ako ľahšie zvládnuť škôlku v prvých mesiacoch.

Dať dieťaťu pocítiť istotu – hoci nepozná čas, je dobré prichádzať pre neho do škôlky v tú istú hodinu.

Dať dieťaťu silu – neprenášať naň vlastnú neistotu z novej situácie, nebyť prehnane ľútostivý napr. pri dlhom lúčení.

Poskytnúť dieťaťu oporu – dohodnúť sa, čo budete robiť, keď sa dieťa vráti domov, pomáha aj malá obľúbená hračka z domu, obrázok  a podobne.

Venovať mu dostatok pozornosti a času - dieťa potrebuje cítiť záujem rodiča - pýtať sa doma na nové zážitky z MŠ, hry, kamarátov a podobne.

Úhrada poplatkov  za 1 mesiac

Za celodenný pobyt dieťaťa v MŠ:

Dieťa do 3 rokov: 60 €

Dieťa od 3 rokov: 15 €

Dieťa, ktoré má rok pred nástupom do školy (predškolák) neplatí za pobyt v  MŠ.

Celodenná strava: desiata, obed, olovrant  = 1,72 €. Tento príspevok sa uhrádza  mesiac vopred do 15. dňa na bankový účet Školskej jedálne bankovým prevodom.

Č. účtu:  IBAN  SK46 0200 0000 0000 3823 9332

Variabilný symbol:  19

Konštantný symbol:  0308

Do poznámky: meno + priezvisko dieťaťa

Suma: 34,40 € na 1 mesiac.

Dieťa, ktoré má rok pred nástupom do školy: predškolák má nárok na dotáciu na stravu.

Vzniknuté preplatky z bežného mesiaca  prechádzajú do nasledujúceho mesiaca. Stravu si  odhlasuje rodič deň vopred, alebo v ten deň do 7:00 hod. ráno na tel. čísle : 043 5392 069,  0911 205 648.


Vytlačiť