triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Materská škola

O nás

Naša cirkevná materská škola realizuje vzdelávací program predprimárneho vzdelávania pomenovaný „Nechajte maličkých prísť ku mne.“ Vychádza z cieľov a princípov stanovených zákonom. Snažíme sa rozvíjať a podporovať samostatnosť, jedinečnosť, tvorivosť a sociálnu aktivitu dieťaťa. Práve aktivita a zamestnanie mení jeho myslenie, podporuje vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu. Materská škola umožňuje individuálny prístup aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V materskej škole má svoje nezastupiteľné miesto spoločenstvo v kresťanskom duchu, ktoré tvoria deti v interakcii s učiteľkou a všetkými členmi školy. Vzájomná spolupráca je preto otvorená smerom ku každému, kto je zainteresovaný v živote školy. Denné činnosti sú usporiadané tak, aby bol život detí v MŠ pestrý, podnetný, radostný, zaujímavý a príťažlivý.

 logo ms velke

Trochu z histórie

Cirkevná materská škola v Trstenej bola zriadená 01. 09. 2014 ako dvojtriedna materská škola. Dňa 02.09. 2014 ju pri otvorení posvätil vikár otec Anton Tyrol. Zriaďovateľom je Biskupský úrad v Spišskom Podhradí.

V školskom roku 2014/2015 bolo  zapísaných 33 detí. V školskom roku 2015/2016 sa cirkevná materská škola zlúčila so Základnou školou Rudolfa Dilonga pod názvom Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga. Z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o cirkevnú materskú školu sme v školskom roku 2016/2017 otvorili elokovanú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. V školskom roku 2017/2018 sme opäť zriadili a otvorili druhú triedu v budove na Námestí M. R. Štefánika. Po rekonštrukcii priestorov a ďalšieho záujmu rodičov o MŠ sme v školskom roku 2019/2020 otvorili už tretiu triedu na elokovanom pracovisku na Námestí M. R. Štefánika. V školskom roku 2023/2024 sme otvorili šiestu triedu na elokovanom pracovisku v budove na Námestí M. R. Štefánika. V súčasnej dobe máme spolu 6 tried: MŠ1: trieda Ovečiek, MŠ2: trieda Rybičiek, MŠ3: trieda Sovičiek, MŠ4: trieda Mravčekov, MŠ5: trieda Včielok, MŠ6: trieda Lienok, ktoré navštevuje 100 detí.

 

Dokumenty - povinné zverejňovanie

Aktivity MŠ v aktuálnom školskom roku

Školský vzdelávací program MŠ

Školský poriadok MŠ

Podmienky prijímania detí do MŠ

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.

Kontaktné údaje

Dokumenty k stiahnutiu