triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Školský klub

Oznamy školského klubu pre rodičov

Dokumenty na stiahnutie

Školský klub detí je súčasťou Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga.

V ŠKD je činnosť riadená podľa Výchovného programu ŠKD v rámci jednotlivých tematických oblastí zameraných na prípravu na vyučovanie a oddychovú a relaxačnú činnosť.

ŠKD navštevujú deti od 1. – 4. ročníka (v prípade voľného miesta aj 5. ročníka) základnej školy. Skladá sa z dvoch heterogénnych oddelení. Deti prijímame v prípade potreby a voľnej kapacity počas celého roka.

V ŠKD je poldenná forma výchovy a vzdelávania. Dochádzka dieťaťa je pravidelná alebo nepravidelná (podľa požiadaviek rodičov), počas plnenia povinnej školskej dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy.


Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave detí na život v duchu kresťanskej lásky, porozumenia, vzájomnej úcty, spravodlivosti a ochoty pomôcť jeden druhému. Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie, a rovnako aj za svoje konanie. Ďalej sa podieľame aj na aktívnom využívaní voľného času a tým zmysluplnému i všestrannému rozvoju osobnosti.

Sme prostredím pre detský úsmev a radosť. Deti sa tu zapájajú do rôznych výtvarných súťaži, spolupracujeme s CVČ, s Komunitným centrom Sinaj- OZ V.I.A.C, s Mestskou knižnicou a navštevujeme aj Dom Charitas Sv. Františka z Assisi.
ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin, denne od 6:30 – 7:30 hod. a následne od 11:00 – 16:00 hod.

Náš klub je teda nielen vhodným miestom pre deti na relaxáciu po vyučovaní, ale aj priestorom pre kreatívne a oddychové činnosti.

Od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v pôsobnosti ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2
bod 2 písm. e Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Týmto predpisom podľa čl.3 sa stanovuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou v ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ na 12 Eur mesačne na dieťa.

 

  • Prevádzka školského klubu je denne po vyučovaní od 11.15 hod. do 16.00 hod.
  • Dieťa je prijaté do klubu na základe žiadosti rodičov. Rodič dostane od riaditeľky školy rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do školského klubu detí.
  • Dieťa odchádza z klubu s rodičom, súrodencom alebo sám a to vtedy, ak si to výslovne žiada rodič. Svoju žiadosť potvrdí podpisom.
  • Odchody zo školského klubu detí na krúžky si zabezpečí rodič a berie za dieťa zodpovednosť.
  • Počas pobytu v školskom klube detí je za dieťa zodpovedná prítomná učiteľka, alebo vychovávateľka.
  • Zo školského klubu detí nemôže dieťa svojvoľne odísť.
  • Poplatok za klub je 12 €na mesiac. Platiť sa môže mesačne, polročne alebo naraz.
  • Odhlásiť z obedu musíte dieťa deň vopred. Ak dieťa náhle ochorie, z obedov odhlási rodičsvoje dieťa najneskôr v ten deň ráno do 7.00 hod.na t.č.  5392 069 - školská jedáleň

Telefonický kontak na ŠKD: 0910 316 618

Úhrada za školský klub detí sa platí prevodom z účtu rodiča na účet školy každý mesiac, alebo naraz za polrok, či celý rok.

Číslo účtu: SK70 0200 0000 0000 1273 3332

Suma na mesiac: 12 €

Suma na polrok: 60 €

Suma na celý rok: 120 €

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 202021

Do textu pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko dieťaťa ŠKD