triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Školská jedáleň

Vážení rodičia,

od 1.1. 2023 vstúpil do platnosti nový predpis o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga.

Vnútorným predpisom riaditeľa školy číslo 2/2022 s účinnosťou od 1.1.2023 

sú upravené podmienky úhrady nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.

 

MESAČNÁ PLATBA STRAVNÉHO JE UVEDENÁ V PRÍLOHE ZÁPISNÉHO LÍSTKA.  

Č. ÚČTU:  SK46 0200 0000 0000 3823 9332

Prihláška sa vypĺňa iba raz počas celého obdobia štúdia.

Prihlášky, odhlášky, zápisné lístky u hospodárky ŠJ Márie Vajduliakovej.

Tel. č. 043/5392069, jedalen(at)zsdilong.sk.

Kontakt na vedúcu školskej jedálne:

Bc. Adriana Janotíková  jedalen(at)zsdilong.sk, 0911 205 648

 

JEDÁLNY LÍSTOK

PRIHLÁŠKY STRAVOVANIE 

 

Informácia  k dotácii na stravu od 1.7.2022

Od 1.7.2022 sa mení poskytovanie dotácie na stravu

Pre deti navštevujúce posledný ročník MŠ (predškoláci) nasledovne:

  • dieťa v poslednom ročníku MŠ má nárok na dotáciu na stravu len vtedy, ak si zákonný zástupca (rodič) neuplatnil na toto dieťa daňový bonus. Je k tomu nevyhnutné podpísať nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE.
  • Nárok na dotáciu na stravu majú aj tie deti navštevujúce MŠ, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo životnom minime. Je k tomu nevyhnutné požiadať neodkladne UPSVR o posúdenie príjmu za posledných 6 mesiacov (príloha Formulár), aby stihli posúdiť a vydať potvrdenie o hmotnej núdzi alebo životnom minime. Toto potvrdenie doručiť do ZŠ  s MŠ R. Dilonga najneskôr 02.08.2022. V prípade ŽM , ak by UPSVR  ešte nevydal potvrdenie do tohto termínu, je potrebné do 02.08.2022 prísť aspoň s informáciou, že formulár na posúdenie príjmu bol úradu predložený.

 

Od 1.7.2022 sa mení poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov ZŠ  od 01.09.2022 nasledovne:

Nárok na dotáciu na stravu majú:

  • žiak ZŠ v hmotnej núdzi alebo životnom minime Je k tomu nevyhnutné požiadať neodkladne UPSVR o posúdenie príjmu za posledných 6 mesiacov (príloha Formulár) aby stihli posúdiť a vydať potvrdenie o hmotnej núdzi alebo životnom minime. Toto potvrdenie doručiť do ZŠ  s MŠ R. Dilonga najneskôr 03.08.2022. V prípade životného minima, ak by UPSVR  ešte nevydal potvrdenie do tohto termínu, je potrebné do 03.08.2022 prísť aspoň s informáciou, že formulár na posúdenie príjmu bol úradu predložený.
  • žiak ZŠ do 15 rokov veku, ak si zákonný zástupca (rodič) neuplatnil na toto dieťa daňový bonus.Je k tomu nevyhnutné podpísať a doručiť do ZŠ  s MŠ R. Dilonga najneskôr 03.08.2022 nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE.
  • žiak ZŠ nad 15 rokov (tu je možné poberať aj dotáciu na stravu aj uplatniť si daňový bonus)

Dotácia - čestné vyhlásenie

Субсидія - афідевіт

Formulár na posúdenie príjmu domácnosti

Бланк оцінки доходів сім'ї

 

STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA:

Pred začiatkom stravovania nezabudnite na: :

1. Podanie Zápisného lístka na stravovanie  /MŠ, ZŠ, študent GMH, iný stravník (pri prihlásení na stravovanie u vedúcej ŠJ) .

2. Zaplatenie stravného mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa.

3. Mať platný čip na odber stravy.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prosíme Vás o súčinnosť včasným odovzdaním Zápisného lístka (noví prihlásení) a platieb na účet.

Podmienky pre poskytnutie dotovaného obeda:

1. Účasť na vyučovaní – minimálne jednej vyučovacej hodiny alebo vymedzenej časti organizovanej školskej akcie. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme školy. Žiak je povinný pri vstupe do školy potvrdiť svoju prítomnosť pomocou čipu.

2Skutočné odobratie stravy - sa preukazuje záznamom v el. stravovacom systéme školy. Žiak je povinný potvrdiť odber pomocou čipu. Škola poskytne žiakovi obed v čase denného výdaja obedov, t. j. od 11:00 do 14:00.

Platba zákonného zástupcu:

Platba za stravné – pre jedno jedlo vo výške ceny podľa vekovej kategórie.

Platba za stravné sa realizuje mesačnou pevnou sumou a výhradne bankovým prevodom, najneskôr do 10. dňa mesiac vopred.