DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

POŽEHNANÝ ADVENT

Adventné vence si získali dôležité miesto v našich rodinách a sviece zapaľujeme aj v tomto, nazvem ho ťažkom, vírusom ohrozujúcom období. Blížia sa Vianoce a nikto z nás nevie, aké budú ďalšie dni. No vieme, že nebudú v škole spoločné vianočné besiedky, kde sme sa stretli, pozastavili v krátkosti predvianočných príprav a nebude ani Vianočná akadémia.

phoca thumb m 003

Kreativita na hodinách technickej výchovy

Na hodinách technickej výchovy smerujeme k získavaniu technickej gramotnosti žiakov. Tí pod vedením pedagógov rozvíjajú svoje zručnosti v rôznych oblastiach.

Patria k nim:

phoca thumb m 001

Olympiáda z ANJ

„Učiť sa ďalší jazyk nie je len učenie iných pomenovaní pre tie isté veci, ale aj nadobudnutie ďalšieho spôsobu premýšľania o veciach.“ (Flory Lewis)

Dňa 18.11 2021 sa naši žiaci zúčastnili školského kola olympiády v anglickom jazyku, kde museli preukázať svoje schopnosti vo všetkých jazykových oblastiach (gramatika, slovná zásoba, čítanie, počúvanie aj ústny prejav).

phoca thumb m 001

... aby nás bolo lepšie počuť

Na hodinách hudobnej výchovy sme sa zapojili do ôsmeho ročníka celoslovenského projektu na tému ochrany detí pred násilím Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021! Toto podujatie má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Verím, že spoločné bubnovanie aj samotná myšlienka akcie žiakov oslovila a radi si „bubnovačku“ zopakujú aj nabudúce.

phoca thumb m 001