triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

História školy

História školy

Krátkym zastavením si chcem pripomenúť, ako to bolo pred dvadsiatimi rokmi, keď sme začali realizovať myšlienku vzniku cirkevnej základnej školy v Trstenej. Po dlhých rokoch náboženskej neslobody začalo svitať na iné časy...

Vznikajúca nová legislatíva koncom roku 1990 obsahovala aj Vyhlášku Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl č.536/1990 Zb.

V Spišskej diecéze, v snahe nadviazať na dielo cirkevného školstva biskupa Jána Vojtaššáka, vznikajú iniciatívy na založenie cirkevných škôl. Aj v Trstenej sa skupina rodičov pripojila k tejto iniciatíve. Najprv sme diskutovali a zisťovali, čo je potrebné urobiť, aby aj v Trstenej bola cirkevná škola. S našim úmyslom sme oboznámili spišského biskupa Mons. ThDr. Františka Tondru, ktorý splnomocnil dňa 15.6.1991 pána Štefana Baču, aby konal v tejto veci.

phoca thumb m 001

Pán Š. Bača, ktorý bol zároveň poslancom Mestského zastupiteľstva v Trstenej, informoval na zasadaní mestského zastupiteľstva o iniciatíve a o splnomocnení konať vo veci zriadenia cirkevnej školy v Trstenej. Vtedajší primátor Ing. Jozef Mažári menoval za mesto Trstená prípravný výbor na založenie cirkevnej školy, ktorý pracoval v zložení: Ing. Mária Žembéryová (predseda), Štefan Bača, Mgr. Margita Vajduliaková a Alojz Bednár. Toto všetko sa udialo 27.6. 1991.

Celé naše úsilie bolo podporované modlitbami kňazov, rehoľných sestier, rodičov, žiakov, priaznivcov. Stretli sme sa s prekážkami i nepochopením, ale verili sme, že ak sa má vec podariť, s Božím požehnaním a s  pomocou Ducha Svätého cirkevná škola v Trstenej bude.

Prípravný výbor v zmysle platnej vyhlášky po rokovaniach so Školskou správou pripravil anketový lístok, ktorý bol anonymný a ako taký podával informáciu rodičom. Anketa preukázala, že 57 % rodičov má záujem o zriadenie cirkevnej školy. Nasledovalo záväzné prihlasovanie žiakov do cirkevnej školy na školský rok 1992/1993. Rodičia prihlásili 823 žiakov. Vychádzajúc z počtu prihlásených žiakov bolo potrebné prerozdeliť existujúce priestory v budovách školy pri Oravici a na Námestí M. R. Štefánika. Nasledovali dlhé jednania, ponúkali sa rôzne alternatívy... Nakoniec zástupcovia prípravného výboru p. Štefan Bača, Ing. Mária Žembéryová a p. kaplán Michal Pitoniak boli v máji 1992 na stretnutí na ministerstve školstva v Bratislave. Výsledkom jednania a čiastočného kompromisu bolo rozhodnutie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky zo dňa 19.5.1992 o zaradení Cirkevnej základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej do siete základných škôl v Slovenskej republike od 1.9.1992.

Na základe tohto rozhodnutia vydal dňa 9.6.1992 Rímskokatolícky biskupský úrad Spišské Podhradie zriaďovaciu listinu v zmysle kán 800, § 1 a 803, § 1 Kódexu kanonického práva a zriadil cirkevnú školu s úradným názvom Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej.

Názov školy sme dlhšie zvažovali, nakoniec voľba padla na trstenského rodáka, františkána a básnika Rudolfa Dilonga. Tento náš rodák bol dlhé roky v nemilosti bývalého režimu a až po revolúcii v roku 1989 začali aj na Slovensku vychádzať jeho diela. Literárni kritici označujú jeho tvorbu rozsahom a obsahom porovnateľnú, ba i presahujúcu dielo ďalšieho oravského rodáka P. O. Hviezdoslava. Preto súbežne so založením cirkevnej školy od roku 1992 sa koná celoštátna recitačná súťaž Dilongova Trstená na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa Rudolfa Dilonga. Prednášané texty si recitátori vyberajú voľne z textov Rudolfa Dilonga, slovenskej katolíckej moderny, ostatnej slovenskej aj svetovej spirituálnej (náboženskej) poézie a prózy.

Škola bola oficiálne otvorená 1. septembra 1992 slávnostnou svätou omšou a spevom TE DEUM v kostole sv. Martina v Trstenej, ktorú celebroval otec biskup Mons. ThDr. František Tondra. Prítomní boli aj ďalší kňazi, predovšetkým Mons. Viktor Trstenský, pápežský prelát, vdp. Michal Tondra, správca farnosti Trstená, bratia františkáni, bohoslovci. Počas svätej omše otec biskup posvätil kríže, ktoré si triedni učitelia prevzali a spolu so žiakmi doniesli do tried. Po svätej omši sme prešli priestory školy, ktoré otec biskup posvätil. Nasledoval spoločný obed, kde sme vyjadrili radosť zo vzniknutého diela.

...a začala sa práca. Prvou riaditeľkou, ktorú do tejto funkcie menoval otec biskup, bola Mgr. Margita Vajduliaková. Zástupkyňou pre prvý stupeň sa stala p. uč. Mária Ševčíková, zástupcom pre druhý stupeň bol Mgr. Jozef Bača. V prvých rokoch bolo potrebné doplniť učebné pomôcky a zariadenie školy, pretože to sa pri vzniku rozdelilo medzi štátnu a cirkevnú základnú školu.

Okrem materiálnych vecí sme sa zamerali na duchovnú stránku školy. Zriadili sme v obidvoch budovách školy kaplnky, kde býva každý týždeň svätá omša pre žiakov, učiteľov a zamestnancov. Pán dekan Michal Tondra v spolupráci s učiteľmi náboženstva pripravoval a viedol mesačné duchovné obnovy. Raz do roka sa učitelia a zamestnanci zúčastňovali a naďalej zúčastňujú na duchovných cvičeniach. Prvé duchovné cvičenia sme mali na chate v Oraviciach spolu s učiteľmi a zamestnancami Základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne. Viedol ich vdp. Alojz Kostelanský. Tieto spoločne prežité dni boli pre nás obohatením. Zvlášť učitelia, ktorí prežili v školstve obdobie totality a náboženského útlaku, brali vznik cirkevnej školy a možnosť duchovne rásť ako veľký dar od Pána Boha. Naši učitelia boli prvými, ktorí mali duchovné cvičenia v novom Pastoračnom centre Sv. Alžbety v Ústí nad Priehradou.

V prvých obdobiach existencie školy sme pociťovali aj nedostatok finančných prostriedkov, často sme oslovovali sponzorov so žiadosťou o pomoc.

Postupom rokov sa pedagogický zbor menil, učitelia odchádzali na zaslúžený odpočinok a noví – mladí - prichádzali. Tak sa stal zástupcom pre prvý stupeň Mgr. Ján Šuvada, zástupcom pre druhý stupeň Mgr. Ľudovít Mačor.

Po odchode Mgr. Margity Vajduliakovej do dôchodku sa od 1.8.1998 stala novou riaditeľkou školy Mgr. Mária Bielová, zástupcom pre druhý stupeň bol Mgr. Ľuboslav Smatana st.

Od 1.7.2000 bola menovaná za riaditeľku školy Mgr. Marta Jankolová. V tom čase zo školy odišiel Mgr. Ján Šuvada a zástupkyňou pre prvý stupeň bola menovaná Mgr. Eva Ragalová, ktorá túto funkciu vykonáva dodnes. V tomto období bolo potrebné urobiť veľa opráv na budovách školy aj v školskej jedálni, ktorú od vzniku školy prevádzkujeme. Jednou z najväčších opráv bola výmena strešnej krytiny na budove školy na Námestí M. R. Štefánika, ktorú sme realizovali v spolupráci s Krajským školským úradom, v evidencii ktorého je spomínaná budova. Vymenili sa okná na školskej jedálni, podlahovina v triedach, opravili sa sociálne zariadenia.

Škola sa počas svojej existencie zapojila úspešne do mnohých projektov, ktoré obohatili vedomosti žiakov a skúsenosti pedagógov. Zachytili sme trend informatizácie a vybudovali sme počítačové triedy vďaka projektu Infovek, Sokrates a mnohým ďalším. Iniciátorom týchto aktivít bol zástupca Mgr. Ľudovít Mačor. V roku 2008 sme boli na prahu novej školskej reformy. Mgr. Marta Jankolová odovzdala riaditeľské žezlo Ing. Magdaléne Zmarzlákovej a odišla do zaslúženého dôchodku. Nová pani riaditeľka sa svojej funkcie ujala s odhodlaním, elánom a s jasným programom.

V období 3/2009 – 2/2011 sa v škole úspešne realizoval projekt financovaný z ESF prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie a v rámci výzvy Premena tradičnej školy na modernú. Aj samotní učitelia vypracovávali ďalšie projekty, ktorými úspešne reprezentovali nielen našu školu, ale aj Slovensko na mnohých medzinárodných súťažiach. Všetky tieto úspechy boli prezentované na našej webovej stránke školy, v regionálnych i mestských periodikách a mnohé aj v celoslovenských a zahraničných médiách.

Po skoro dvadsiatich rokoch fungovania školy boli znovu potrebné opravy a renovácie.

V spolupráci s Mestom Trstená a naším zriaďovateľom sa podarilo zrekonštruovať školskú jedáleň, zariadenie kuchyne, ktoré si od roku 1968 „odslúžilo“ svoje a bolo morálne aj fyzicky opotrebované. Vymenili sme stoly a stoličky v jedálni a postupne sa obnovuje aj školský nábytok v triedach. Vytvárame príjemné a estetické prostredie pre žiakov aj učiteľov.

Z každého vylepšenia sa tešíme a veríme, že existencia katolíckej školy v Trstenej má svoje trvalé miesto.

 

Ing. Mária Žembéryová, spoluzakladateľka ZŠ Rudolfa Dilonga