OZNAMY september- mimoriadny školský rok 2020/2021

V škole prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Škola sa nachádza v zelenej fáze. Pri organizácií školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

Platia uvedené pravidlá MŠVVaŠ pre jednotlivé fázy.

ZELENÁ fáza, ORANŽOVÁ fáza, ČERVENÁ fáza.

Zásadné pravidlá:  

Obmedzujeme kontakty medzi triedami a osobami. Školské aktivity organizujeme v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR. Dodržiavame zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz. V čase do 14. 9. 2020 nespájame žiakov vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried. Činnosť v ŠKD sa organizuje osobitne pre jednotlivé triedy. Škola bude pracovať podľa pokynov Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva a sú súčasťou internej Smernice školy o vnútornom režime školy v školskom roku 2020/2021.

Prosíme Vás s jej oboznámením! (Smernica)

Pri prerušený dochádzky tri dni z vyučovania žiaka ZŠ/dieťaťa MŠ je rodič povinný opäť priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Vážení rodičia!

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 08. 2020

Vás informujeme o možnosti ospravedlniť svoje dieťa bez lekárskeho potvrdenia v prípade, ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme Vás o zodpovedný osobný prístup pri dodržiavaní stanovených opatrení. Veríme, že spoločným úsilím, vzájomnou spoluprácou a s Božou pomocou zvládneme všetky výzvy nového školského roka! Veríme, že napriek rôznym obmedzeniam je príležitosťou pre osobnostný rozvoj každého dieťaťa i každého z nás.


Vytlačiť