triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Reforma obsahu vzdelávania na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v 1.ročníku v novom školskom roku 2023/2024

Experimentálne overovanie nového školského vzdelávacieho programu.

Ministerstvo školstva v minulom šk. roku vybralo prvú štyridsiatku základných škôl, ktoré začnú od nového školského roka vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

„Ministerstvo sa snažilo školy vybrať tak, aby predstavovali pestrú vzorku. Strávili sme viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl,“ povedal vtedajší minister školstva Ján Horecký. Medzi pilotné školy, ako jediná katolícka škola bola vybraná aj naša škola, Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej na Orave.

Nový vzdelávací program sa bude experimentálne realizovať iba v prvých ročníkoch, na našej škole v 1. A a v 1.B.

Vzdelávanie podľa nových učebných osnov, ktoré uplynulé dva roky pripravovali stovky odborníkov, si ale škola môže upraviť na vlastné podmienky. Ako katolícka škola zostáva pri V tom vlastne spočíva experimentálne overovanie na našej škole, ktoré „skúšame“ a zavádzame už niekoľko rokov. Postupne. Cez Blokové a Projektové vyučovanie. V praxi to znamená, že učivo učitelia jednotlivých predmetov rozdeľujú do tzv. vzdelávacích cyklov a spoločné témy na jednotlivých predmetoch môžu efektívnejšie prepájať. 

Aj naša motivácia zapojiť sa do pilotného overovania reformovaného kurikula by sa dala zhrnúť do niekoľkých bodov:

 • efektívna organizácia vyučovania a rozloženie učiva;
 • prispôsobenie obsahu učiva potrebám žiakov;
 • flexibilnosť pri využívaní moderných metód vyučovania;
 • podpora kritického myslenia, mäkkých zručností, charakterového vzdelávania;
 • spolupráca s inými školami a vymieňanie skúseností;
 • pomoc štátu pri postupnom zavádzaní reformy pri tzv. „voľnosti“ rámcových učebných plánov;

Rámcový učebný plán tried 1.ročníka je realizovaný cez VZDELÁVACIE OBLASTI:

 1. Jazyk a komunikácia, kde sa vyučuje slovenský jazyk a literatúra, ktorý sa súčasne v hodinovej dotácií kombinuje s výučbou abecedy v anglickom jazyku metódou Jolly Phonics. Je to fonetická metóda, kde sa deti učia vizuálne rozoznávať jednotlivé hlásky abecedy a priraďujú k nim zvuk, ktorý počujú. Každú hlásku sa učia vyslovovať pomocou krátkej pesničky. Tým si rozširujú aj anglickú slovnú zásobu. S pevným základom fonetickej výslovnosti, bohatej slovnej zásoby sú deti po 1 roku učenia sa angličtiny pripravené na anglickú gramatiku, zloženie viet, syntax, analýzu viet, tvorivé písanie a čítanie.
 2. Matematika a práca s informáciami – vyučovanie matematiky modernými metódami cez IKT a praktickými zručnosťami cez prvky Hejného metódy, aby pri riešení úloh deti samé prichádzali na súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými príkladmi. Metóda si zakladá na reálnom zobrazení matematických úloh a uprednostňuje vysvetľovanie správneho výsledku na chybách detí.
 3. Človek a príroda (v minulosti predmet Prvouka) -cez vzdelávaciu oblasť pri objavovaní prírody spolupracujeme s organizáciou STROM ŽIVOTA, ktorá pracovné materiály pripravovala niekoľko rokov. Využívame učebné materiály cez portál VIKI na MŠVVaŠ a pripravujeme vlastné materiály.
 4. Človek a spoločnosť - táto vzdelávacia oblasť je oblasť Rímskokatolíckeho náboženstva.

Program školy je zameraný na štyri základné ciele:

A.    na kresťanskú orientáciu školy – prehlbovať a upevňovať kresťanské vedomie, morálku, kresťanské hodnoty, kresťanské spoločenstvo;

B.     na kvalitu výchovy a vzdelávania – vytvárať podmienky pre rozvoj výchovno–vzdelávacieho procesu orientovaného na osobnosť žiaka;

C.    na spoluprácu s rodinou a príslušnými inštitúciami – rozvíjať žiakov na základe vzájomného rešpektu a dôvere;

D.    na bezpečnosť školského prostredia – vytvárať bezpečné prostredie po stránke materiálnej aj po stránke duchovnej. Sexuálna výchova sa vyučuje v duchu kresťanských hodnôt v súlade s hodnotami rodiny cez „Výchovu k manželstvu a rodičovstvu“.

Pretože sme katolícka škola, je tento predmet posilnený ešte hodinovou dotáciou z disponibilných hodín a úzko prepojená cez ďalšiu vzdelávaciu oblasť:

 1. Umenie a kultúra – vyučuje sa tu hudobná a výtvarná výchova v prepojení s témami, ktoré sa preberajú počas dňa, týždňa, blokov. Ide o rozvíjanie kreatívnych vyjadrovacích schopností cez výtvarné umenie i hudbu vo vzťahoch k dramatickým aj literárnym vyjadrovacím prostriedkom. Spolu v rámci spoločných tém a medzipredmetových väzieb s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. Cieľom je nabádať žiakov k tvorivosti, originalite, aby sa vedeli ľudsky nadchnúť a žasnúť. Aby sa aj cez tieto atribúty učili určovať hierarchie hodnôt konzumnej spoločnosti.
 2. Človek a svet práce (v minulosti Pracovné vyučovanie) je vzdelávacia oblasť, ktorá sa tiež prepája s témami, ktoré sa preberajú počas dňa, týždňa, blokov.
 1. Zdravie a pohyb je vzdelávacia oblasť na rozvoj telesnej a športovej výchovy, rozvíja sa vzťah ku pohybu cez formy a metódy, ktoré sme získali počas Akadémie Mateja Tótha. Dieťa sa posudzuje vo vzťahu k pohybu cez vlastné možnosti a limity voči sebe samému. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu.

Učitelia jednotlivých predmetov rozdeľujú učivo do tzv. vzdelávacích cyklov a spoločné témy na jednotlivých predmetoch môžu efektívnejšie prepájať. 

2023_experimentalna_overovanie.webp

 

Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie

Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie (ďalej len „ŠVP“), ktorý schválil dňa 31. 3. 2023 pod č. 2023/831:7‐A2140 minister školstva a  podľa ktorého sa môže uskutočňovať výchova a vzdelávanie od prvého ročníka:

 • od školského roku 2023/2024 v základných školách, s ktorými je uzavretá dohoda o experimentálnom overovaní,

Príloha k dohode o realizácií experimentálneho overovania

Školy zapojené do experimentálneho overovania v školskom roku 2023/2024