triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Národný projekt POP III

V Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga bude v období od 01.09. 2023 do 31. 08.2024 v rámci Národného projektu POP 3 z „Programu Slovensko“, zo zdrojov Európskej únie, pracovať podporný tím.

Cieľom Národného projektu je udržať na školách pozície školských podporných tímov: pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materskej škole a zároveň školského digitálneho koordinátora.

V našej škole pracuje Školský podporný tím (ďalej len ŠPT) zložený zo školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, 3 pedagogických asistentov a jedného školského digitálneho koordinátora. Tento tím veľmi úzko spolupracuje s výchovným poradcom a je metodicky usmerňovaný centrami poradenstva a prevencie. Spolupracuje s triednymi učiteľmi, predmetovými učiteľmi, vedením školy, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi.

Členovia tímu majú príslušnú kvalifikáciu a špecializované vzdelávania určené na výkon svojich funkcií a poskytujú žiakom, rodičom a učiteľom rozličné podporné služby, riadia sa platnou legislatívou, pracovnou náplňou, školským vzdelávacím programom. Pôsobenie týchto zamestnancov je plne v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania, so školským zákonom a najlepším záujmom dieťaťa. Pedagogickí asistenti pôsobiaci v škole napomáhajú a podporujú rozvoj inkluzívneho vzdelávania pod metodickým vedením ŠPT, pomáhajú vytvárať rovnosť príležitostí vo vzdelávaní pre všetky deti, pomáhajú prekonávať deťom rozmanité bariéry vo vzdelávaní v úzkej súčinnosti s pedagogickými zamestnancami v triedach, kde pôsobia.

Hlavnými oblasťami podpory sú prevencia, výchovné a kariérové poradenstvo, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, orientačná diagnostika, intervencia a krízová intervencia, reedukácia a metodická podpora a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, rodičom alebo žiakom. To môže zahŕňať preventívne programy a aktivity v triedach zamerané na zlepšenie klímy, mediáciu po konflikte alebo ťaživej situácii, podpora učiteľa počas vyučovania, depistáže pri zápisoch alebo v prvých ročníkoch, sociometrie, besedy, diskusie a vzdelávanie pre rodičov a zamestnancov, účasť na rodičovských združeniach a ďalšie. Práca a činnosť týchto zamestnancov je riadnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti a napĺňania cieľov výchovy a vzdelávania.

Škola na podporu výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov poskytuje podporu všetkým žiakom a to tak, že zabezpečuje podmienky, organizáciu a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho vývinu žiakov v úzkej spolupráci so ŠPT:

 1. poskytuje všetkým žiakom podporu na podpornej úrovni 1. stupňa, ako sú preventívne programy, ranné kruhy, pravidelné elektronické aj osobné konzultácie rodičov s učiteľmi, kariérové poradenstvo;
 2. zostavuje školský poriadok zameraný na spravodlivejšie a ľudskejšie formované pravidlá školského života v súčinnosti so žiakmi a radou školy;
 3. pravidelne sleduje a realizuje skríning dochádzky, prospechu a správania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prinášanie systémových návrhov pre zlepšenie, špecifické sledovanie rizikových faktorov ako je adaptácia žiakov prvého ročníka ZŠ, prechod na druhý stupeň ZŠ, prestup alebo odchod žiaka, obdobie dospievania;
 4. umožňuje všetkým žiakom prístup k ŠPT a jeho službám, keď to v priebehu celej školskej dochádzky žiak alebo rodič potrebuje pre individuálnu podporu v kríze, životných ťažkostiach alebo na vlastný rozvoj svojho potenciálu;
 5. umožňuje prácu v škole a triedach aj zamestnancom CPP pri preventívnej činnosti, krízovej intervencii, skríningu i spolupráci na podpore detí a rodičov v úzkej súčinnosti s inkluzívnym tímom;
 6. informuje rodičov, žiakov a zamestnancov cez webovú stránku školy, nástenky, internetovú žiacku knižku o ďalšej podpornej činnosti;
 7. škola poskytuje špecifickú podporu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ktoré napĺňajú formou školskej integrácie;
 8. spolupracuje s ďalšími subjektami a sieťuje sa s CPP, políciou, sociálnou kuratelou, lekármi a ďalšími organizáciami pre komplexnejšiu podporu všetkých detí.

KONZULTAČNÉ HODINY

V prípade potreby, kedykoľvek, po dohovore cez EduPage. (Mgr. Petra Regulyová)

Možnosť konzultácie aj emailom: sp(at)zsdilong.sk

Nájdete nás na prízemí vedľa riaditeľne.

Poradenské zariadenia, s ktorými spolupracujeme:

 • Centrum poradenstva a prevencie: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, (budova ÚPSVaR v Tvrdošíne – 7. poschodie) 043 / 5391 160, 0911 539 116.
 • Súkromné centrum poradenstva a prevencie Trstená,
  Námestovo, Trstená: Ul. Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená, č.t. 0948 878 874, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo,0910 546 004.

Viac o projekte:

Zmluvy:

Zmluva ZŠ-Trstená_Z`_Zmluva_o_spolupráci_návrh POP3.pdf (gov.sk)

Zmluva MŠ- Trstena_M`_Zmluva_o_spolupráci_návrh POP3.pdf (gov.sk)

Zverejnenie zmlúv

Implementačný materiál

pop3