triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Oznam o úprave výšky príspevku  v školských zariadeniach

ŠKOLSKÝ KLUB a MATERSKÁ ŠKOLA od 1.1.2024.  

Školská jedáleň, materská škola aj školský klub sú školské zariadenia v pôsobnosti Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga, ktoré sú financované z originálnych kompetencií z výnosu z podielových daní. 

Od 1. januára 2024 upravujeme výšku príspevku pre materskú školu (z 21,- Eur na 25,-Eur a Školský klub z 15,- Eur na 18,- Eur mesačne na jedno dieťa v súlade s ustanovením § 2  bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z. z.V n ú t o r n ý m   p r e d p i s o m   riaditeľa školy číslo 1/2024 s účinnosťou od 1.1.2024 o úprave výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v pôsobnosti Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré je prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie.  Výška stravného v školskej jedálni sa nemení. Nemení sa ani výška príspevku  za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiacoch júl a august. Od rodičov sa vyberá výška príspevku natoľko, aby materská škola aj školský klub efektívne fungovali, aby poskytovali kvalitné služby pre deti v predprimárnom vzdelávaní aj v mimoškolskom vzdelávaní cez školský klub. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 01. 01 2024.  Dňom nadobudnutia účinnosti sa ruší Vnútorný predpis 3/2023. 

Vážení rodičia!  

Viem, že je od začiatku roka z mnohých oblastí ohlásené zdražovanie, preto ma neváhajte navštíviť alebo osloviť v prípade finančných problémov v rodine, nemožnosti platby, nepredvídaných výdavkov, ktoré by ohrozili účasť  Vášho dieťaťa v klube alebo v materskej škole pre finančné dôvody.  

S pozdravom a úctou ostávam.