triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

INOVAČNÉ  VZDELÁVANIE - ŠKOLA PRE 21. STOROČIE - TVORBA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

V školskom roku 2023/2024 všetci pedagogickí, odborní zamestnanci aj vychovávateľky absolvovali inovačné vzdelávanie  na  TVORBU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU. Škola sa aj takto pripravila na novú reformu a zavádzanie nového školského vzdelávacieho programu. Program poskytoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, Krajské pracovisko v Žiline. Program sa realizoval  ako vzdelávanie celého školského kolektívu v počte 100 hodín za školský rok.

phoca thumb m 003

Úvodné stretnutie bolo online. Bol zameraný na podporu školského kolektívu pri tvorbe nášho školského vzdelávacieho programu v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom pre základné vzdelávanie. Program bol zameraný na tvorbu školského vzdelávacieho programu s porozumením jednotlivých súčastí ŠVP a jeho nových prvkov podporujúcich komplexné zmeny vo vzdelávaní. Jedným z kľúčových javov, ktorý bol vo vzdelávaní podporovaný, bolo vnímanie toho, že školský program je živý dokument. Aj do budúcna môže priniesť zmeny vychádzajúce z praktickej potreby žiakov. Vízia zahŕňa špecifické stratégie výučby a hodnotenia vo vzťahu k formulovaným cieľom. Súčasťou programu bola úzka spolupráca pg. a odborných zamestnancov, spolupráca medzi učiteľmi 1. a 2 stupňa vo vzťahu medzi stanovenými cieľmi a prostriedkami výučby. To veľmi podporuje vnímanie ŠkVP ako nástroja na zvyšovanie kvality vzdelávania v našej škole. Vzdelávanie podporilo spoluprácu v škole tým, že sme museli riešiť  zadané dištančné úlohy v tímoch. Lektori programu poskytli vzdelávanie v prezenčných častiach programu a súčasne boli súčinní počas konzultácií pri riešení zadaných dištančných úloh pre naše tímy.

Týmto zároveň ďakujeme všetkým lektorkám za spoluprácu:

PaedDr. Monika Gregušová, učiteľ profesijného rozvoja pre primárne vzdelávanie

Mgr. Stanislava Horáčková,  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Mgr. Mária Gvotová Výučba - príležitosť k učeniu sa zmysluplne, v súvislostiach a do hĺbky