triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE V ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023.  

Cieľom aktualizačného vzdelávania je získavanie profesijných kompetencií v súvislosti so zmenami školského kurikula, inkluzívnym vzdelávaním a rozvojom digitálnych
zručností:

 1. Vytváranie nového Školského vzdelávacieho programu / 5 hodín
 • Príprava a tvorba reedícií školského kurikula;
 1. Rozvoj digitálnych zručností PZ a OZ / 14 hodín
 • interakcia, komunikácia a spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií;
 • vytváranie a úprava digitálneho obsahu v rôznych aplikáciách;
 • ochrana zariadení, dát a súkromia;
 • kybernetická bezpečnosť a kyberšikana;
 • využívanie digitálnych nástrojov na inovácie procesov a produktov vo výchovno-vzdelávacom procese;
 1. Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie / 5 hodín
 • výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov v inkluzívnych triedach a skupinách;
 • komunikácia a mediácia;
 • školský podporný tím -kompetencie, kooperácia, plánovanie činností, ...;
 • inkluzívna klíma triedy a školy;
 • inovatívne formy, metódy a postupy v inkluzívnom vzdelávaní.

V tejto súvislosti pripravujeme reedície vlastného Školského vzdelávacieho programu a podporu vzdelávania pre učiteľov pri práci s ním. Zároveň sa učíme pracovať cez nové metódy a formy práce na spôsobilosť hodnotiť u žiakov nielen vedomosti, ale aj získané spôsobilosti a zručnosti. Získame podporu pri praktickom využívaní inovatívnych foriem vyučovania s dôrazom na aktívne učenie sa žiakov v zmysle cieľov nového kurikula.

PROGRAM aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023

Viac o projekte

2023 aktualizacne vzdelavanie