Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

XXIX. ročníka celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA TRSTENÁ

Pod záštitou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s mestom Trstená sa 8.októbra 2021 konal XXIX. ročník celoštátnej recitačnej súťaže v prednese spirituálnej poézie DILONGOVA  TRSTENÁ.

phoca thumb m 001

Plenárne ZRPŠ

Vážení rodičia!

V pondelok 11. októbra 2021 sa konalo v online priestore PLENÁRNE ZRPŠ.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili.

Triedne rodičovské združenia má každá trieda individuálne po dohode s triednym učiteľom v dohodnutom termíne. Stretnutie triednych dôverníkov bude ohlásené vopred.

PROGRAMOM  ZRPŠ bolo po úvodnej modlitbe predstavenie učiteľov, informácie o Školskej jedálni a zmene poplatkov, podanie Záverečnej správy o výsledkoch za minulý školský rok, predstavenie Školského vzdelávacieho programu na 2021/2022 a aktualizácie v Školskom poriadku. Finančnú správu z príspevku 10 Eur na žiaka za minulý rok podal predseda ZRPŠ pán Rastislav Bača.

Patrón 1. A triedy - sv. FRANTIŠEK z ASSISI

Dňa 4. októbra 2021 mali  naši prváci deň so svojím patrónom. Spoločne s pánom učiteľom si prečítali maľované čítanie o živote sv. Františka, príbeh, ako František skrotil vlka, chválospev. Navštívil ich františkán páter Peter Vnučák, ktorý im zaujímavo porozprával o ich patrónovi, na príklade jeho života a jeho skutkov povzbudil prvákov, aby sa snažili stať sa svätými ako bol František.

phoca thumb m 001

DUCHOVNÁ POSILA pre ŠKD

Pred pár dňami sme sa s deťmi vybrali na prechádzku. Naše kroky okrem iného, viedli aj do františkánskeho kostolíka na krátku modlitbu. Keď sme vošli dnu cez hlavné dvere, zistili sme, že ďalej sa už nedostaneme. Bolo zamknuté. No vtom sa dvere nečakane otvorili a privítal nás brat Jan De La Sale. Deti sa usadili do lavíc a pozorne počúvali výklad o kostolíku, ktorý je zasvätený sv.Jurajovi.

phoca thumb m 001