triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

ZŠ s MŠ R. Dilonga je zapojená do Programu „Školské ovocie“ a jeho súčasťou je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.

Ciele programu:

  1. zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  2. zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  3. znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  4. podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Ovocie, zelenina a mliečne výrobky majú vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme. Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny!

Ovocie i zelenina obsahuje 5 najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

  1. Vitamíny - posilňujú funkcie dôležitých orgánov v tele.
  2. Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
  3. Mastné kyseliny – sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov.
  4. Fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus.
  5. Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.

Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“

v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov materskej školy: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga – predprimárne vzdelávanie

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Typ materskej školy: cirkevná materská škola

Názov kmeňovej školy: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga

Adresa: Hviezdoslavova 823/7 , 02801 Trstená 02801 

Počet mesiacov finančného príspevku v roku 2022: 11

Počet mesiacov finančného príspevku na rok 2023: 8     

Počet schválených vychovávateľov: 1 (úväzok rozdelený na 2 polovičné úväzky)

Výška príspevku na rok 2022:  9 607€

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

ENVIROPROJEKT 2021 - Zážitkovým učením vytvárame zdravé životné prostredie v škole

Projekt bol realizovaný a hradený z finančných prostriedkov rozvojového projektu Enviroprojekt 2021 MŠVVaŠ SR v sume 2000 eur. Finančne nás podporila aj Farnosť Trstená a ZRPŠ pri ZŠ s MŠ R. Dilonga.

phoca thumb m 001

„Zelená otvoreným školám“

V školskom roku 2022/2023 sa budeme počas roka riadiť platným dokumentom „Zelená otvoreným školám“ v rámci mimoriadnej situácie ohrozením na vírus Covid -19.

Pri nástupe do školy rodič žiaka ZŠ aj dieťaťa MŠ predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /cez Edupage alebo Príloha č.1-Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Rodič predkladá znova vyhlásenie o bezpríznakovosti po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).