DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

OZNAM a POZVÁNKA na XXIX. ročník celoštátnej recitačnej súťaže DILONGOVA  TRSTENÁ

Každoročne sa v júni v Trstenej koná celoštátna súťaž v umeleckej recitácii (interpretácii) slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Nakoľko bola skomplikovaná situácia pandémiou COVID-19, pôvodný termín 5.júna 2021 sa prekladá na 8.októbra 2021.  Vzhľadom na to, že stále nie je priaznivá situácia pre umeleckú sféru a nevieme aká bude situácia v októbri,  Dilongova Trstená a jej XXIX. ročník sa presunie do ONLINE PRIESTORU. Viac v propozíciách. Záväznú prihlášku prosím zaslať na uvedenú mailovú adresu do stanoveného termínu.  Tešíme sa na Vás.

Organizačný poriadok, propozície, prihláška.

2021 dt

Blahoželanie všetkým Matkám

 Drahé naše mamy, staré mamy!
 
V týchto výnimočných dňoch, keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, sme Vám pripravili darček takto na diaľku.

Ďakujeme, že nám zverujete svoje deti, ďakujeme za spoluprácu.

V mene celého spoločenstva našej školy Vám prajeme veľa zdravia a vyprosujeme požehnanie do Vašich rodín aj od našej nebeskej Márie Matky.

OZNAM - nástup žiakov do školy od 10.mája

Vážení rodičia!

Od 10. mája bude náš okres zaradený do II. stupňa varovania (červený okres)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (mzsr.sk)

Na prezenčné vyučovanie nastupujú žiaci 5., 6. a 7. ročníka.

Od pondelka 10. 5.2021 do školy (pokiaľ sme ako červený okres, alebo ružový) stačí predložiť pri nástupe do školy iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka na 1. aj 2. stupni. (Príloha č.8a) Vyhlásenia je možné podať aj elektronicky cez Edupage  konto rodiča.

Následne žiakov ZŠ a detí MŠ zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z15.4.2021.

Pre školy platí Rozhodnutie MŠVVaŠ č. Číslo: 2021/12811:1-A1810

Platný manuál

V škole dodržiavame Covid automat

Naďalej bude platiť zákaz vychádzania po 21. hodine.


Prajem veľa zdravia a vyprosujem požehnané dni. Tešíme sa na žiakov. Ďakujem, že budeme všetci aj naďalej veľmi zodpovední.

Dilongove visuté záhrady

Počasie sa nám konečne umúdrilo a my sme mohli pristúpiť k úprave vyvýšených záhonov. Rozdelili sme si úlohy, vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Rozkopať, pohrabať rozmiestniť, zasadiť upraviť a poliať.

 phoca thumb m 001