DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

NALAĎ SI TRSTENÚ vyhodnotenie

Mesto Trstená vyhlásilo literárnu a výtvarnú súťaž pri príležitosti 650. výročia založenia mesta Trstená na tému: Trstená mojimi očami. Vyhodnotenie:

                Literárna súťaž

III. kategória (3. a 4. trieda ZŠ):

1. miesto spoločná báseň 4. A triedy a báseň Peter Jagelčák (4. A).

 phoca thumb m 001

OZNAM – HODNOTENIE žiakov ku 3.štvrťroku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia!

Máme za sebou 3. štvrťrok školského roka.

Budú Vás kontaktovať triedni učitelia a dohodnú si v priebehu dní 3.- 7. mája termíny triednych rodičovských združení (formou  podľa nariadení a momentálnej situácie).

Slabších žiakov upozornia na potrebu skvalitniť prípravu na vyučovanie podľa predmetov, prípadne dohodnite možnostipodmienky na zlepšenie prospechu alebo dochádzky.

Máme 3. štvrťrok, máj a jún prejdú veľmi rýchlo. Prosím o spoluprácu a vzájomnú komunikáciu s vyučujúcimi.

KRITÉRIA HODNOTENIA jednotlivých predmetov.

Vyprosujem veľa zdravia a požehnania.

Veľkonočná pohľadnica 2021 (súťaž)

Vlastnoručne zhotovená pohľadnica vždy poteší ľudskú dušu, preto sme aj tento pôstny čas využili a usporiadali súťaž o najkrajší veľkonočný pozdrav. Zapojili sa do nej žiaci, ktorí radi tvoria a neváhajú sa podeliť sa s ostatnými o svoje krásne dielka. Každá pohľadnica bola pekná a zaujímavá.

phoca thumb m 001

Hviezdoslavov Kubín 2021

Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá je na Slovensku najprestížnejšou a najstaršou súťažou  v oblasti umeleckého prednesu. Súťaž sa realizovala aj dištančnou formou. Bola to výzva, ktorú žiaci prijali a výborne zvládli. Svedomito sa pripravovali a ich ukážky boli pútavé.

phoca thumb m 003