Zásady hodnotenia žiakov v 1. polroku školského roka 2020/2021 na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady, ktorá sa uskutočnila  online 25.1.2021, zohľadňujúc všetky podmienky hodnotenia i vzdelávania sa, 

budú žiaci 1. až 9. ročníka klasifikovaní v jednotlivých predmetoch nasledovne: 

 

1.ročník -všetky predmety 

slovne 

2.-9. ročník:  

známka 

SJL (Slovenský jazyk a literatúra) 

známka 

ANJ (Anglický jazyk)  

známka 

PRV,PDA (Prvouka, Prírodoveda) 

známka 

VLA (Vlastiveda) 

známka 

Hravá angličtina  

známka 

NEJ, ANJ, RUJ (konverzácia) 

známka 

MAT (Matematika) 

známka 

INF (Informatika) 

známka 

MDV(Mediálna výchova) 

známka 

BIO (Biológia) 

známka 

CHE (Chémia) 

známka 

FYZ (Fyzika) 

známka 

GEO (Geografia) 

známka 

DEJ (Dejepis) 

známka 

OBN (Občianska náuka) 

známka 

KNB (Rímskokatolícke náboženstvo) 

známka 

TSV (Telesná a športová výchova) 

známka 

RGV (Regionálna výchova) 

známka 

TCHV (Technika) 

známka 

PVC (Pracovné vyučovanie) 

známka 

VYV (Výtvarná výchova) 

známka 

HUV (Hudobná výchova) 

známka 

RŠF (Rozvoj špecifických funkcií) 

slovne 

 

  • Všetci žiaci mali dostatočný počet známok na hodnotenie a klasifikáciu  a prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.  
  • Vydávanie výpisov klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok, resp. vysvedčenia sa uskutoční pre všetkých žiakov dňa 31.1.2021
  •  Polročné Výpisy rodičia dostanú cez EduPage a jeho prijatie potvrdia podpisom. 
  • O vysvedčenie môže rodič požiadať písomne. 

Celý dokument, kde sú rozpísané podmienky hodnotenia  a klasifikácie jednotlivých predmetov.


Vytlačiť